Lupa-asioita käsittelevät työ- ja elinkeinotoimistot / Byråer som handlägger tillstånds- och registreringsärenden

Employment and Economic Development Offices processing permit and registration matters

Työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty neljään työlupayksikköön, jotka on sijoitettu Helsinkiin, Tampereelle, Lappeenrantaan ja Ouluun. Työlupayksiköissä hoidetaan ainoastaan työntekijän oleskelulupa-asioita. Lisäksi työntekijöiden oleskelulupahakemusten käsittely on keskitetty Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaiselle Maarianhaminaan.


Handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare har koncentrerats till fyra särskilda arbetstillståndsenheter. Dessa enheter är belägna i Helsingfors, Tammerfors, Villmanstrand och Uleåborg. Vid arbetstillståndsenheterna behandlas bara ärenden som gäller uppehållstillstånd för arbetstagare. Ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare behandlas dessutom vid Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet i Mariehamn.

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto / 
Nylands arbets- och näringsbyrå

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto käsittelee keskitetysti Uudenmaan ELY-keskuksen alueen työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat.
Nylands arbets- och näringsbyrå behandlar koncentrerat ärenden som har att göra med uppehållstillstånd för arbetstagare inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Kansainvälinen työnvälitys, työlupapalvelut / Internationell arbetsförmedling, arbetstillståndstjänster

Antinkatu 1, 2 krs. / Anttigatan 1, 2 vån.
00100 Helsinki / Helsingfors
Puh / Tfn / Tel. : 02950 40019 (klo / kl. 9-11)
tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto / 
Birkalands arbets- och näringsbyrå

Pirkanmaan TE-toimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskeluluvan osaratkaisut Pirkanmaan, Satakunnan ja Hämeen ELY-keskusten alueilla sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta.


Birkalands arbets- och näringsbyrå behandlar koncentrerat delbeslut gällande ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, Satakunta och Tavastland samt inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland med undantag av landskapet Åland.

Kansainvälinen työnvälitys, työlupapalvelut / Internationell arbetsförmedling, arbetstillståndstjänster

Pellavatehtaankatu 25, 2. krs. / vån.
PL / PB / PO Box 587
33101 Tampere / Tammerfors
Puh / Tfn / Tel: 0295 045502 (klo / kl. 9.00-11.00)
Sähköposti / e-post: tyoluvat.pirkanmaa@te-toimisto.fi

Kaakkois-Suomen TE-toimisto / 
Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå

Kaakkois-Suomen TE-toimisto käsittelee keskitetysti Kaakkois-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten alueiden työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat.

Työntekijän oleskelulupa-asiat

Villimiehenkatu 2 B
PL / PB / PO Box 117
53101 Lappeenranta / Villmanstrand
Palvelunumero / Servicenummer / Service number: 0295 042 006
Fax: 05 443 142
Sähköposti / e-post: tyolupapalvelut.kaakkois-suomi@te-toimisto.fi

Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto / 
Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto käsittelee keskitetysti työntekijän oleskelulupiin liittyvät asiat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin ELY-keskuksen alueella.

Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå behandlar koncentrerat ärenden som har att göra med uppehållstillstånd för arbetstagare inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland.


Kansainvälinen työnvälitys, työlupapalvelut / Internationell arbetsförmedling, arbetstillståndstjänster

Torikatu 34 – 40
90100 Oulu / Uleåborg
Puh / Tfn: 02950 29506 (klo / kl. 9.00-11.00)
sähköposti / e-post: tyoluvat.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

Ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare / Työntekijän oleskelulupa-asiat

Nygatan 5, PB 2026
AX-22111 MARIEHAMN
Tfn / Puh. / Tel. +358 18 25501
Fax +358 18 22622
Sähköposti / e-post: info@ams-aland.fi
Åland / Ahvenanmaa

Takaisin