Työllistymistä edistävät palvelut ja kulukorvaus

Työ- ja elinkeinotoimistot tarjoavat monipuolisesti palveluita, jotka tukevat työllistymistä ja koulutusta ammattiin. Palvelujen ajalta saa työttömyysturvaa ja kulukorvausta.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat

 • työnhakuvalmennus ja uravalmennus
 • työkokeilu ja koulutuskokeilu
 • työvoimakoulutus
 • työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu
 • maahanmuuttajan tuettu omaehtoinen opiskelu
 • kuntouttava työtoiminta.  

Työttömyysetuus palvelun aikana

Työllistymistä edistävien palveluiden aikana saat samaa työttömyysetuutta kuin saisit työttömänä työnhakijana. Sen edellytyksenä on, että pidät työnhaun voimassa myös palvelun aikana.

Työttömyysetuutta voidaan maksaa, vaikka sinulla ei olisi työttömänä ollessasi siihen oikeutta, jos se johtuu

 • omavastuuajasta tai työmarkkinatuen odotusajasta
 • korvauksettomasta määräajasta tai työssäolovelvoitteesta  
 • ammatilliseen koulutukseen liittyvästä rajoituksesta
 • työmarkkinatuen tarveharkinnasta.

Korotettu työttömyysetuus

Jos olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Kulukorvaus osallistumispäiviltä

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyyskassasta tai Kelasta, eikä sinulla ole muun lain nojalla oikeutta korvaukseen kuluista, joita palveluun osallistumisesta aiheutuu, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

TE-toimisto voi maksaa kulukorvausta, jos osallistut työvoimakoulutukseen, työ- tai koulutuskokeiluun ja työnhaku- tai uravalmennukseen.  

Alle 25-vuotiaana saat kulukorvausta työkokeilun ajalta vain, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Sinulla on ammatillinen koulutus.
 • Oikeutesi työttömyyspäivärahaan on päättynyt 500 päivän enimmäisajan takia.
 • Olet saanut työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 500 päivää.

Kulukorvausta saa pääsääntöisesti 9 euroa päivässä enintään viideltä kalenteripäivältä viikossa. Kulukorvaus on 18 euroa päivässä, jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella.  Kulukorvaus on 18 euroa myös silloin, kun palvelu järjestetään kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle aiheutuu kustannuksia majoituksesta.

Poissaolojen vaikutus etuuksiin ja kulukorvauksiin

Saat työttömyysetuutta poissaolopäiviltä, jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta

 • työkyvyttömyyden takia
 • kerrallaan enintään neljä työpäivää alle 10-vuotiaan lapsen sairauden takia
 • työhaastattelun tai muun työllistymiseen liittyvän seikan vuoksi.

Poissaolopäiviltä ei kuitenkaan saa kulukorvausta.

Työvoimakoulutuksen, tuetun omaehtoisen opiskelun aikana tai maahanmuuttajan tuetun omaehtoisen opiskelun aikana saat työttömyysetuutta koko koulutuksen ajalta. TE-toimisto tai työttömyysetuuden maksaja ei seuraa yksittäisiä poissaoloja. Koulutuksen loma-ajoilta maksetaan työttömyysetuutta, mutta ei kulukorvausta.

Työttömyysturvalain soveltaminen palveluihin

Työllistymistä edistävien palveluiden aikana työttömyysturvalain säännöksiä sovelletaan normaalisti. Poikkeuksia on kuitenkin työvoimakoulutuksessa ja tuetussa omaehtoisessa opiskelussa, joiden aikana voi esimerkiksi ilman seuraamuksia kieltäytyä koulutuksen aikana tarjotusta työstä.

Jos saat työllistymistä edistävän palvelun aikana työvoimapoliittisesti moitittavan menettelyn takia työvoimapoliittisen lausunnon, joka estää työttömyysetuuden maksamisen, et saa etuutta palvelun loppuajalta. Samoin, jos työllistyt palvelun aikana yli 2 viikon kokoaikatyöhön, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Takaisin