Rekrytointikokeilun käytännöt ja säännökset

Rekrytointikokeilu on tarkoitettu työnhaun tueksi erityisesti sellaisille työttömille työnhakijoille, joiden ammatillinen osaaminen ja yleiset työmarkkinavalmiudet ovat kunnossa. Kokeilun avulla kokeilun järjestäjä voi arvioida potentiaalisen työntekijän soveltuvuutta tarjolla olevaan tehtävään ja työyhteisöön. Rekrytointikokeilulla pyritään alentamaan työnantajien kynnystä työttömän työnhakijan palkkaamiseen.

Rekrytointikokeilua ei pidetä työttömyysturvalakia sovellettaessa työllistymistä edistävänä palveluna. Rekrytointikokeilun ajalta kokeiluun osallistuvalle maksetaan työttömyyden perusteella sitä työttömyysetuutta, jota henkilö saisi työttömänä ollessaan. Koska rekrytointikokeilu ei ole työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu, sen ajalta ei makseta korotettua työttömyysetuutta palveluun osallistumisen perusteella, eikä palvelua voida lukea mukaan työssäolovelvoitteeseen.

Koska palvelu on vapaaehtoinen, ei siitä kieltäytymisestä tai sen keskeyttämisestä aiheudu työttömyysturvaseuraamuksia. Kokeiluun osallistuva ei kuitenkaan voi ilman työttömyysturvalaissa tarkoitettua pätevää syytä kieltäytyä kokeilun aikana tai sen jälkeen kokeilun järjestäjän tai TE-toimiston tarjoamasta työstä työttömyysetuuttaan menettämättä. Koska työnhakijalla ei ole velvollisuutta osallistua rekrytointikokeiluun työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä, sen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Rekrytointikokeilusta sopiminen
Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus rekrytointikokeilun järjestämiseen
Rekrytointikokeilun kesto ja työaika
Poissaolot ja sopimuksen purkaminen
Rekrytointikokeilussa olevan oikeusasema
Vakuutusturva rekrytointikokeilun aikana
Rekrytointikokeilun palaute

Rekrytointikokeilusta sopiminen

Rekrytointikokeilu perustuu vapaaehtoisuuteen. Kokeilun järjestäminen edellyttää, että työnhakija yhdessä kokeilun järjestäjänä toimivan työnantajan kanssa ehdottaa työkokeilun järjestämistä TE-toimistolle. Rekrytointikokeilusopimuksen tekevät yhdessä kokeiluun osallistuva henkilö, kokeilun järjestäjä ja TE-toimisto.

TE-toimisto ohjaa ja hyväksyy esitetyn kokeilusopimuksen, mikäli laissa säädettyjä esteitä kokeilun järjestämiselle ei ole ja kokeilusopimus täyttää laissa säädetyt edellytykset.

Sopimuslomakkeella kokeiluun osallistuva henkilö ja kokeilun järjestäjä voivat esittää kokeilua TE-toimistolle. Kokeilun voi aloittaa, kun TE-toimisto on hyväksynyt ja allekirjoittanut sopimuksen.

Rekrytointikokeiluesitys ja -sopimus 

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus rekrytointikokeilun järjestämiseen

Työnantajalla voi olla työsopimuslain (55/2001) mukaan velvollisuus tarjota työtä ensisijaisesti palveluksessaan oleville työntekijöille (esimerkiksi osa-aikatyötä tekeville tai lomautetuille) tai takaisinottovelvollisuuden piirissä oleville irtisanotuille työntekijöille. Kokeilun järjestäjän tulee kokeilua koskevassa sopimuksessa vakuuttaa, ettei estettä työntekijän palkkaamiselle ole.

Rekrytointikokeilun kesto ja työaika

Rekrytointikokeilun enimmäiskesto yhdellä työnantajalla on yksi kuukausi. Rekrytointikokeilu on työnhakijalle vapaaehtoinen palvelu, joten sille ei ole päivittäistä vähimmäiskestoa.

Poissaolot ja sopimuksen purkaminen

Koska rekrytointikokeilu on työnhakijalle vapaaehtoinen palvelu, kokeilun järjestäjällä ei ole velvollisuutta ilmoittaa poissaoloista työttömyysetuuden maksajalle. TE-toimisto ja kokeilun järjestäjä voivat purkaa rekrytointikokeilua koskevan sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti muille osapuolille. Sopimusta ei saa kuitenkaan purkaa laissa kielletyn syrjinnän tai muuhun epäasialliseen syyn perusteella.

Rekrytointikokeiluun osallistuva voi milloin tahansa keskeyttää kokeilun. Koska palvelu on vapaaehtoinen, ei siitä kieltäytymisestä tai sen keskeyttämisestä aiheudu työttömyysturvaseuraamuksia. Kokeiluun osallistuva ei kuitenkaan voi ilman työttömyysturvalaissa tarkoitettua pätevää syytä kieltäytyä kokeilun aikana tai sen jälkeen kokeilun järjestäjän tai TE-toimiston tarjoamasta työstä työttömyysetuuttaan menettämättä.

Rekrytointikokeilussa olevan oikeusasema

Kokeiluun osallistuvan oikeusasema ja kokeilun järjestäjän velvollisuudet kokeilun aikana määräytyvät julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 7-8 §:n ja 11-12 §:n mukaisesti seuraavasti:

 • Kokeiluun osallistuva henkilö ei ole työsuhteessa kokeilun järjestäjään eikä TE-toimistoon.
 • Kokeiluun osallistuvaan henkilöön sovelletaan naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia (609/1986) ja yhdenvertaisuuslakia (1325/2014)
 • Kokeilun järjestäjä vastaa kokeiluun osallistuvan henkilön työturvallisuudesta siten kuin työturvallisuuslaissa (738/2002) ja nuorista työntekijöistä annetussa laissa (998/1993) säädetään. Työ- ja elinkeinoministeriö järjestää kokeiluun osallistuvalle ryhmävastuuvakuutuksen. Kokeilussa sattuneesta tapaturmasta tai siinä saadusta ammattitaudista suoritetaan korvaus valtion varoista vastaavin perustein kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa (459/2015) säädetään työtapaturmasta ja ammattitaudista, jollei henkilöasiakkaalla ole oikeutta vähintään samansuuruiseen korvaukseen muun lain nojalla.
 • Kokeilussa sovelletaan työaikalain (605/1996) 28 §:n säännöksiä päivittäisistä lepoajoista sekä 35 §:n säännöksiä työvuoroluettelosta
 • Kokeilussa sovelletaan yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 3 §:ää, 4 §:n 1 ja 2 momenttia, 5 §:n 1, 2 ja 4 momenttia, 6 §:ää, 7 §:n 1-3 momenttia, 9, 10, 14 ja 15 §:ää, 5 ja 6 lukua, 21 §:n 2 momenttia sekä 22 ja 24 §:ää.
 • Kokeilun järjestäjä ei voi siirtää tästä sopimuksesta johtuvia velvoitteitaan muulle taholle
 • Kokeilun järjestäjän on ilmoitettava kokeiluun osallistuvan henkilön nimi sekä tiedot kokeilua koskevan sopimuksen ehdoista luottamusmiehelle tai muulle henkilölle, joka edustaa kokeilun järjestäjän palveluksessa olevia työntekijöitä.
 • Rekrytointikokeilun aika on vähennettävä työsopimuslain 1 luvun 4 §:n mukaisen koeajan enimmäispituudesta, jos rekrytointikokeiluun osallistunut palkataan kokeilun jälkeen työsuhteeseen samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita hän tehnyt rekrytointikokeilun aikana.

Vakuutusturva rekrytointikokeilun aikana

Työ- ja elinkeinoministeriö hankkii rekrytointikokeiluun osallistuvalle vakuutuksen kokeilun ajalle ammattitautien ja tapaturmien sekä rekrytointikokeilun järjestäjälle aiheutettujen vahinkojen varalta.

Rekrytointikokeilun palaute

Olkaa ystävällinen ja palauttakaa palautelomake rekrytointikokeilusopimuksen allekirjoittaneelle TE-toimistolle

 • Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa Yhteydenotot ja asiakirjat -osion kautta Katso-tunnisteella (yhteydenottopyynnön aiheeksi valitaan Rekrytointikokeilumahdollisuus),
 • kirjeitse tai
 • henkilökohtaisesti.  

Palautelomake

Takaisin