Vakuutusturva palvelun aikana

Vakuutusturva kokeiluissa ja valmennuksissa


Vakuutus on voimassa näiden palveluiden aikana:

 • työnhakuvalmennus
 • työhönvalmennus
 • uravalmennus
 • koulutuskokeilu
 • rekrytointikokeilu
 • työkokeilu työpaikalla

Vastuuvakuutus

Työ- ja elinkeinoministeriön järjestämä vastuuvakuutus korvaa ne henkilö- ja esinevahingot, joista kokeiluihin ja valmennuksiin osallistuva henkilö on vahingonkorvauslain mukaisesti korvausvelvollinen. Ryhmävastuuvakuutus on voimassa työtehtävien aikana, joten se ei kata vahinkoja, jotka sattuvat esim. matkalla kotoa palvelun suorittamispaikkaan.

Vakuutus kattaa palvelun järjestäjälle tai ulkopuoliselle taholle aiheutetun vahingon. Vakuutus ei korvaa palvelussa olevalle itselleen tai hänen perheelleen aiheutuneita vahinkoja (esim. työkokeilijan rikkoutuneet silmälasit).

Vahingon tapahduttua kokeilun tai valmennuksen järjestäjä täyttää vahinkoilmoituksen yhdessä palveluun osallistuneen, vahingon aiheuttaneen henkilön kanssa. Vahinkoilmoituksesta on käytävä ilmi mm:

 • selvitys vahingosta
 • mistä palvelusta ollut kyse (työkokeilu, työnhakuvalmennus ym.)
 • palvelussa olleen nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
 • alkuperäiset maksukuitit
 • jäljennös palvelun sopimuksesta tai päätöksestä

Vahinkoilmoitus lähetetään TE-toimistoon, joka toimittaa korvaushakemuksen vakuutusyhtiöön.

Tapaturmat ja ammattitaudit

Jos kokeilussa tai valmennuksessa sattuu tapaturma tai siinä saa ammattitaudin, maksaa Valtiokonttori palveluun osallistuneelle henkilölle korvausta työtapaturma ja ammattitautilain mukaisesti.  Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan korvataan mm. työssä, työtehtävissä työpaikkaan kuuluvalla alueella, työmatkalla ja työnantajan asioilla sattunut tapaturma, joka on aiheuttanut vamman tai sairauden.

Kokeilun tai valmennuksen järjestäjä täyttää yhdessä palveluun osallistuneen henkilön kanssa tapaturmailmoituksen.

Koska palveluun osallistuvan on maksettava kustannukset ensin itse, voi TE-toimisto lähettää terveyskeskukseen tai lääkäriasemalle vakuutustodistuksen valtion työstä sattuneesta tapaturmasta. Näin terveyskeskus tai lääkäriasema voi laskuttaa suoraan Valtiokonttoria. Jos palveluun osallistunut henkilö on maksanut käynnin itse, on alkuperäiset tositteet liitettävä tapaturmailmoitukseen ja henkilö saa korvauksen jälkikäteen.  

Tapaturmailmoitus lähetetään TE-toimistoon allekirjoitettavaksi. TE-toimisto toimittaa sen Valtiokonttoriin.

Lisätietoja vakuutusten kattavuudesta antaa palvelusta sopinut TE-toimisto. TE-toimisto tiedottaa valmennus- ja kokeilusopimuksia tehdessään palveluun osallistuvalle ja palvelun järjestäjälle vakuutuksista ja niiden ehdoista.

Takaisin