Lomauttaminen

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnantaja keskeyttää sopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaisesti. Lomautuksen aikana työsuhde säilyy muuten voimassa.

Lomautus voi

 • keskeyttää työntekijän työnteon kokonaan tai lyhentää hänen säännöllistä päivittäistä tai viikoittaista työaikaansa
 • olla voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti
 • perustua työnantajan yksipuoliseen päätökseen tai työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen

Lomauttamisen perusteet

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän kahdella eri perusteella

 • Työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanoa työsopimus. Jos työ on vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta, työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi.
 • Työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti – enintään 90 päivän ajaksi. Edellytyksenä on, että työntekijälle ei voi tarjota muuta työtä tai koulutusta, joka vastaisi työnantajan tarpeita.

Työnantaja saa lomauttaa määräaikaisen työntekijän vain silloin, kun hän työskentelee vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa kyseinen työntekijä.

Työnantaja ja työntekijä saavat keskenään sopia lomautuksesta ainoastaan määräajaksi ja työnantajan toiminnan ja taloudellisen tilan perusteella.

Lomautuksesta on käytävä yt-neuvottelut

Lomautustilanteessa tulee noudattaa yhteistoimintalain säännöksiä, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Yt-neuvottelut on käytävä

 • kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka saattavat johtaa yhden tai useamman työntekijän lomauttamiseen, irtisanomiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla
 • ennen kuin työnantaja päättää lomautuksesta

Työnantajan ilmoitukset lomautuksesta

Lomautusilmoitus työntekijälle

 • Työnantajan pitää antaa lomautusilmoitus työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, ilmoituksen voi toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti.
 • Ilmoitus on annettava viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu, että ilmoitusaika voi olla myös pidempi.
 • Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kestoaika on ilmoitettava täsmällisesti.

Lomautusilmoitus on annettava tiedoksi myös lomautettavien työntekijöiden edustajille.

Kirjallinen todistus lomautuksesta

 • työnantajan on annettava lomautuksesta kirjallinen todistus, jos työntekijä pyytää sitä
 • todistuksessa on mainittava ainakin lomautuksen syy, alkamisaika sekä lomautuksen kesto tai sen arvioitu kesto

Ilmoitus lomautuksesta työ- ja elinkeinotoimistoon

 • työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta työ- ja elinkeinotoimistoon, jos lomautus kohdistuu arviolta vähintään kymmeneen työntekijään
 • ilmoitus on ennakkotieto, jossa on arvio lomautettavien määrästä sekä lomautusten kestosta ja alkamisajankohdasta
 • ennakkotiedon voi antaa myös puhelimella tai sähköpostilla
 • yhteistoimintalain piiriin kuuluvan työnantajan on aina ilmoitettava TE-toimistoon yt-neuvotteluiden käynnistymisestä, jos ne voivat johtaa lomautuksiin tai henkilöstön vähennyksiin – riippumatta neuvottelujen kohteena olevasta henkilömäärästä

Oikealta palstalta löydät lomauttamiseen liittyviä ilmoituslomakkeita.

Ryhmälomautusmenettely ei ole enää mahdollista

Ryhmälomautusmenettely työnhaun käynnistämisen tapana päättyi 1.7.2013. Lomautetun työntekijän työnhakua ei ole enää mahdollista käynnistää työnantajan ilmoituksella, vaan työtekijän pitää aloittaa aina itse työnhaku.

Esimerkkejä ryhmälomautusmenettelyn poistumisen siirtymäkaudelle

 • Jos työntekijä on lomautettu useassa jaksossa samalla ryhmälomautusilmoituksella ja siinä ilmoitettu ensimmäinen jakso alkoi viimeistään 30.6.2013, työntekijän työnhaku on voimassa ilmoituksen perusteella, kunnes viimeinen lomautusjakso päättyy.
 • Jos määräaikainen ryhmälomautuksena hoidettu lomautus jatkuu 30.6.2013 jälkeen toistaiseksi voimassa olevana tai uudella määräaikaisella lomautuksella, lomautetun pitää itse ilmoittautua työnhakijaksi.
 • Ryhmälomautusmenettelyssä voi olla työntekijöitä, joiden lomautukset alkavat eri aikoina. Työnantajan ilmoituksesta huolimatta lomautetun, jonka lomautus alkaa 30.6.2013 jälkeen, on aloitettava työnhakunsa itse.

Työ- ja elinkeinotoimiston palvelut lomautustilanteissa

Lomautetuilla on oikeus käyttää samoja työ- ja elinkeinotoimistosta saatavia julkisia työvoimapalveluja kuin irtisanotuillakin. Näitä ovat esimerkiksi

 • henkilökohtainen työnvälitys
 • osaamisen kehittämispalvelut
 • työvoimakoulutus

Työnantaja voi kouluttaa lomautettua henkilöstöä hyödyntämällä TäsmäKoulutusta tai MuutosKoulutusta

 • koulutukset järjestetään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa
 • työ- ja elinkeinohallinto maksaa osan koulutusten kustannuksista
 • koulutusten järjestämisestä täytyy aina sopia erikseen etukäteen työ- ja elinkeinotoimiston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa

Suuremmissa lomautuksissa työ- ja elinkeinotoimisto antaa tarvittaessa yrityskohtaisesti lomautuksiin liittyvää neuvontaa.

Lomauttamiseen liittyvää lisätietoa löydät linkeistä oikealla palstalla.