Palkkatuki

Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Palkkatuki on rahallinen korvaus siitä, että työnantaja saattaa joutua käyttämään tavallista enemmän aikaa työntekijän työnohjaukseen. Palkattavan työttömän työkokemus voi olla vähäistä, osaaminen vanhentunut, tai työttömän vamma tai sairaus vaikuttaa selviytymiseen tehtävissä.

Palkkatuki on aina harkinnanvarainen, ja se perustuu työttömän työnhakijan palvelutarpeisiin. TE-toimisto arvioi, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää avoimille työmarkkinoille työllistymistä.

TE-toimisto päättää tuen suuruuden ja keston tapaus kerrallaan. 

Palkkatukea voidaan myöntää sekä toistaiseksi voimassa olevaan että määräaikaiseen työsuhteeseen (myös oppisopimuskoulutukseen).Tukea voidaan maksaa myös osa-aikaiseen työsuhteeseen, jos TE-toimisto pitää osa-aikatyötä tarkoituksenmukaisena ja osa-aikatyö edistää henkilön mahdollisuuksia päästä työmarkkinoille. Tämä voi olla perusteltua esimerkiksi osatyökykyisten työllistymisen kannalta.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. 

TE-toimisto voi sovittaessa tehdä työtarjouksia henkilöille, joiden palkkaamiseen voidaan myöntää palkkatukea.

Sivun sisältö

 1. Palkkatukea voivat saada
 2. Palkkatuen käytön mahdollisuuksia
 3. Duuni-kortti ja Sanssi-kortti
 4. Palkkatuen kesto ja määrä
 5. Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus palkkatuen myöntämiseen
 6. Muut palkkatuen myöntämisen rajoitukset
 7. Palkkatuen hakeminen
 8. Palkkatuen maksatuksen hakeminen

Palkkatukea voivat saada

 • yritykset
 • muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt ja seurakunnat
 • kunnat ja kuntayhtymät
 • kotitaloudet

Valtion virastolle tai laitokselle ei myönnetä palkkatukea, mutta sille voidaan osoittaa työllisyysmäärärahaa työttömän työnhakijan palkkaamiseen.

Työnantajan pitää maksaa työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. 
Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, palkan pitää olla kyseiselle työlle tavanomainen ja kohtuullinen.

Muille työnantajille kuin kotitalouksille palkkatuki on veronalaista tuloa.

Palkkatuen käytön mahdollisuuksia

Palkkatuettua työtä voi yhdistää muihin TE-palveluihin.

 • Työvoimakoulutusta voi seurata palkkatuettu työ tai 
  tuettuun työjaksoon voi sisältyä työvoimakoulutusta.
 • Palkkatukea voidaan myöntää työkokeilun jälkeen tai 
  TE-toimisto voi hankkia työnhakijan ja työnantajan tueksi työhönvalmentajan palveluita.

Palvelujen tarkoituksenmukainen yhdistäminen tukee työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopivan työntekijän.

Palkkatukea voi käyttää myös etsimään tuella palkatulle työntekijälle mahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta. Työntekijä voidaan siirtää esimerkiksi yritykseen, jolloin yritys voi ilman työnantajariskiä arvioida henkilön soveltuvuutta tarjolla oleviin tehtäviin. Siirto perustuu aina siirrettävän henkilön tarpeisiin.

Palkkatukea hakeva/saava työantaja (varsinainen työnantaja) maksaa siirrettävän työntekijän palkan. Vastuiden jakautumisesta varsinaisen työnantajan ja käyttäjäyrityksen välillä säädetään työsopimuslaissa.

Tuella palkatun siirtäminen käyttäjäyrityksen tehtäviin edellyttää, että tuella palkattava suostuu siirtämiseen ja että tuen saaja ilmoittaa siirrosta ennen sen toteuttamista TE-toimistoon lomakkeella TEM3.23.

Duuni-kortti ja Sanssi-kortti

TE-toimisto voi antaa työnhakijalle Duuni-kortin tai Sanssi-kortin omatoimiseen työnhakuun. Kortit osoittavat, että TE-toimisto on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos tuen myöntämisen työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät.

Kortti ei ole palkkatuen myöntämisen edellytys.

Palkkatuen kesto ja määrä

Jos palkkatuki myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden takia, tuen määrä ja kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä.

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnetään joko valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis –tukena.

Jos työnantaja saa palkkatuen lisäksi muuta tukea tai oppisopimuskoulutuksen ajalta maksettavaa koulutuskorvausta, niiden yhteismäärä voi olla enintään palkkauskustannusten suuruinen.

Kun pohdit rekrytointia, voit ennakoida palkkatuen määrää ja kestoa työttömän työttömyyden keston mukaan:

 • Työttömyys on kestänyt alle vuoden
  - tuki 30 % palkkauskustannuksista
  - tukijakso enintään 6 kuukautta
  - poikkeuksena vuosina 2015-2016 alle 30-vuotiaat nuoret - tukijakso on enintään 10 kuukautta
 • Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana)
  - tuki 40 % palkkauskustannuksista
  - tukijakso enintään 12 kuukautta
 • Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana)
  - tuki 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan
  - tuki 30 % palkkauskustannuksista seuraavien 12 kuukauden ajan
  - tukijakso yhteensä enintään 24 kuukautta

Jos palkkatuki myönnetään sillä perusteella, että työttömän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tarjoamassasi tehtävässä, tuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista. Tukijakson kesto on enintään 24 kuukautta kerrallaan.

Jos palkkatuki myönnetään 60 vuotta täyttäneen ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä työttömänä olleen henkilön palkkaamiseksi, on tukijakso enintään 24 kuukautta kerrallaan. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen 30 % palkkauskustannuksista.

Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi.

Jos tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon, se on 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Koulutuksen loppuajan tuki on 30 % palkkauskustannuksista.

Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 %  palkkauskustannuksista.

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki oppisopimuskoulutukseen myönnetään de minimis –tukena.

Yhdistykset ja säätiöt

Kun yhdistys tai säätiö, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön, tukijakson enimmäiskesto on 24 kuukautta.

Palkkatuki on ensimmäisten 12 kuukauden aikana 100 % aina 65 %:een työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 2000 euroa kuukaudessa. Toiset 12 kuukautta tuen taso on 30 % palkkauskustannuksista.

Sosiaaliset yritykset

Sosiaalisille yrityksille voidaan palkkatukea myöntää muista yrityksistä poiketen seuraavissa tapauksissa:

 • Työttömällä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa olennaisesti ja pysyvästi työssä suoriutumista
  - tuen määrä on 50 % palkkauskustannuksista enintään 36 kk kerrallaan
 • Henkilö on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai tähän rinnastettava
  - tuen määrä 50 % palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1300 euroa/kk tai 40 % palkkauskustannuksista ilman enimmäismäärää (edullisuusvertailu) enintään 12 kuukauden ajan
 • Henkilö on saanut 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella
  - tuen määrä 50 % palkkauskustannuksista enintään 24 kuukauden ajan

Kuntien järjestämä velvoitetyö

Kun kunta palkkaa työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön, on tuki 50 % palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajaksi.

Lomautusten, irtisanomisten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutus palkkatuen myöntämiseen

Palkkatukea voidaan myöntää, jos työnantaja ennen palkkatukihakemuksen tekemistä on tarjonnut työsopimuslain mukaisesti työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu tai lomautettu taloudellisista tai tuotannollisista syistä sekä työntekijöilleen,  jotka tekevät osa-aikatyötä.

Irtisanomiset tai lomautukset eivät ole esteenä palkkatuen myöntämiselle, jos työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä irtisanomalleen tai lomauttamalleen työntekijälle.

Palkkatuen myöntäminen edellyttää lisäksi, että elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on tarjonnut työtä sellaisille taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanomilleen työntekijöille, joiden irtisanomisaika on päättynyt palkkatuen hakemista edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Velvollisuus tarjota työtä irtisanotuille, joiden irtisanomisaika on päättynyt, on työsopimuslaissa säädettyä takaisinottovelvollisuutta laajempi. Jos työtä ei ole tarjottu, palkkatukea ei voida myöntää.

Työntarjoamisvelvollisuudesta voidaan poiketa, kun

 • kunta palkkaa ns. työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön tehtäviin, joista kunta ei ole lomauttanut työntekijäänsä tai antanut työntekijälleen lomautusilmoitusta
 • kunta, kuntayhtymä, yhdistys tai säätiö ottaa palkkatuella työsuhteeseen henkilön sellaisiin tehtäviin, joita ei muutoin tehdä työ- tai virkasuhteissa edellyttäen, että työ järjestetään työpajassa tai vastaavassa valmennusyksikössä, jonka toiminnan tavoitteena on parantaa henkilön valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työllistyä avoimille markkinoille
 • yhdistys tai säätiö palkkaa ei-elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin henkilön, joka on ollut vähintään 24 kuukautta työtön välittömästi palkkatuen myöntämistä edeltäneiden 28 kuukauden aikana

Muut palkkatuen myöntämisen rajoitukset

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos 

 • tuella palkattavan henkilön palkka perustuu vain työn tulokseen, esimerkiksi palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa.
 • palkkatuettu työ johtaa tai voisi johtaa siihen, että työnantaja irtisanoo, lomauttaa tai osa-aikaistaa muita työntekijöitä.
 • tuki vääristää kilpailua suhteessa muihin, jotka tarjoavat samoja tuotteita tai palveluja.
 • työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuksiaan suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.
 • työsuhde, jota varten tuki on tarkoitettu, on alkanut jo ennen päätöstä tuen myöntämisestä
 • elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja on EU:n valtiontukien yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys tai työnantajaa koskee Euroopan komission päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi.

Palkkatuen hakeminen

TE-toimistossa tarkistetaan palkkatuen myöntämisehdot. Työnhakijan työnhakutilanteessa esittämä Duuni- tai Sanssi-kortti ei riitä tuen saamiseksi, vaan työnantajan on täytettävä palkkatukihakemus.

 • Hae palkkatukea sähköisesti Yrityksen ja työnantajan oma asiointi-palvelussa. Siellä voit myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.
 • Verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää, että kirjaudut palveluun Verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnisteella. Hakemuksen voit tehdä Katso-palvelussa pääkäyttäjän tai työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusasiointiroolilla.
 • Lomakehaku: Palkkatukea haetaan lomakkeella TEM320.
  Toimita hakemus siihen TE-toimistoon, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata.
 • Hakemukseen ei tarvita liitteitä, sillä TE-toimisto tarkistaa tarvittavat tiedot.
  Poikkeuksen tekee elinkeinotoimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö, jonka pitää liittää hakemukseen kopiot viimeisimmästä veroilmoituksesta, viimeisimmästä elinkeinotulon verotuspäätöksestä ja mahdollisesta verohuojennuspäätöksestä.
 • Työsuhde voi alkaa, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen.
 • Jos haet jatkoa palkkatuelle, toimita jatkohakemus TE-toimistolle ennen tukijakson päättymistä. Työsuhteen pitää jatkua välittömästi edellisen palkkatukijakson päätyttyä.

Palkkatuen maksatuksen hakeminen

Palkkatuen maksatusta haetaan jälkikäteen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus). KEHA-keskuksella on kuusi maksatusaluetta.

 • Hae maksatusta kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy.
 • Hae maksatusta palkkatukipäätöksessä asetetun maksatusjakson mukaisesti – joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Noudata asetettua maksatusjaksoa koko tukijakson ajan.
 • Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1.–31.1.2016) tai muu kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1.–14.2.2016), mikäli se on perusteltua esim. palkanmaksukauden vuoksi. 
 • Jos tukijakso alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden tai palkanmaksukauden, voi ensimmäinen ja viimeinen jakso olla päätöksessä määrättyä lyhyempi..

Liitä ensimmäiseen maksatushakemukseen kopio työsopimuksesta tai, jos palkkatuki on myönnetty oppisopimuskoulutukseen, kopio oppisopimuksesta.

Sähköinen maksatushakemus

 • Hae palkkatuen maksatusta sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. 
 • Ensimmäiseen maksatushakemukseen tarvittavan työ- tai oppisopimuksen voi lähettää sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta.
 • Maksatushakemukseen liittyvää lisätietoa tai täydennyspyyntö lähetetään Oma asiointi -palvelun kautta, joten sähköisen maksatushakemuksen käsittelyn tilanne kannattaa käydä säännöllisesti tarkastamassa.
 • Maksatushakemuksen tekeminen verkossa edellyttää, että kirjaudut palveluun Katso-tunnisteella joko pääkäyttäjän tai rahoitusasiointiroolilla.
 • Jos olet hakenut palkkatukea tulostettavalla lomakkeella, voit hakea maksatusta sähköisesti sopimalla siitä palkkatukipäätöksen tehneen TE-toimiston kanssa.

Paperinen maksatushakemus

 • Jos haet maksatusta paperisella lomakkeella, toimita maksatushakemus liitteineen maksatusalueellesi postitse.
 • Jos TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen 1.1.2015 tai sen jälkeen, käytä seuraavia lomakkeita:
  - Lomake TEM321, kunnat ja kuntayhtymät
  - Lomake TEM322, kaikki muut työnantajat kuin kunta ja kuntayhtymä
 • Jos TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen ennen vuotta 2015, käytä seuraavia lomakkeita:
  - Lomake TEM349, kunnat ja kuntayhtymät
  - Lomake TEM353, kaikki muut työnantajat kuin kunta ja kuntayhtymä

Palkkatukea ei voi maksaa, jos

 • työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja
 • tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty
 • palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti.

Ota tarvittaessa yhteyttä alueesi TE-toimistoon