Yhdenvertaisuus ja yksityisyys työelämässä

Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Työntekijöitä ei saa asettaa työsuhteen aikana tai työhönotossa eri asemaan ilman hyväksyttäviä syitä. 

Syrjintä muun muassa 

  • iän
  • etnisen tai kansallisen alkuperän
  • kielen
  • uskonnon
  • mielipiteen
  • terveydentilan
  • vammaisuuden tai 
  • muiden vastaavien ominaisuuksien vuoksi 

on kielletty yhdenvertaisuuslaissa.

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella, eli naisia ja miehiä on kohdeltava samanlaisissa ja vertailukelpoisissa tilanteissa samalla tavoin. 

Tasa-arvolaissa kielletyn syrjinnän kohteeksi joutunut tai sitä epäilevä voi pyytää tasa-arvovaltuutetulta ohjeita ja neuvoja. Voit pyytää neuvoja omalta ammattiliitoltasi tai työsuojeluviranomaisilta, jos katsot tulleesi syrjityksi työhönotossa tai työpaikalla.

Yksityisyyden suoja työelämässä

Työnantaja saa käsitellä vain työntekijän työsuhteen kannalta välittömästi tarpeellisia henkilötietoja. Terveyteen liittyviä tietoja voi käsitellä vain, jos työntekijä itse toimittaa tiedot työnantajalle tai jos työntekijä on antanut kirjallisen suostumuksen tietojen luovuttamisesta.

Lasten kanssa työskenteleviltä vaaditaan rikostaustaote. Rikostaustaote pitää tilata henkilökohtaisesti, työnantaja ei voi sitä tehdä. Ote on tarkoitettu ainoastaan työnantajan tai lupaviranomaisen nähtäväksi.