Arbetsgivarens skyldighet att anmäla om utländsk arbetskraft

När en arbetsgivare anställer en person som inte är EU-medborgare ska en utredning inlämnas till arbets- och näringsbyrån utan dröjsmål.

Anmälningsskyldigheten gäller oberoende av vilken typ av uppehållstillstånd personen har och gäller också arbete med eller utan visum.

Utredningen ska innehålla de centrala villkoren för anställningsförhållandet och en försäkran om att arbetsvillkoren följer kollektivavtalet.

Arbetarskyddsmyndigheten övervakar att skyldigheten fullgörs. Arbetsgivaren kan lämna in uppgifterna till vilket som helst av arbets- och näringsbyråns kontor. Anmälan kan formuleras fritt eller bestå av en kopia av arbetsavtalet eller bilageblanketten till ansökan om arbetstillstånd.

  • Uppgifterna ska ges också till arbetsplatsens förtroendeman och arbetsskyddsfullmäktige – för dem räcker utlänningens namn och det kollektivavtal som ska tillämpas
  • Arbetsgivaren ska spara uppgifterna de följande fyra åren efter att utlänningens anställningsförhållande upphör.
  • När arbetstagaren arbetar på entreprenad eller underentreprenad eller som hyrd arbetskraft ska skyldigheten fullgöras av den finländska huvudentreprenören eller huvudbeställaren.