Utveckling av en internationell arbetsgemenskap

TE-byråerna erbjuder också avgiftsbelagda stödtjänster för företag som har en internationell arbetsgemenskap.

Träningarna och utbildningarna upphandlas av Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa (ESF) tillsammans med TE-byrån, kundföretaget och utbildaren. Arbetsgivaren betalar endast 30–50 procent av träningarnas och utbildningarnas sammanlagda pris. Resten är de minimis -stöd och för det svarar Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa (ESF).

Internationell arbetsgemenskap -träning

Träning för företag som har eller som mottar arbetskraft med utländsk bakgrund eller som har olika nationaliteter i sin personal.

Internationell arbetsgemenskap -träning

  • höjer chefernas kompetens i att leda en mångsidig arbetsgemenskap
  • främjar växelverkan och kommunikationen mellan kulturerna i arbetsgemenskapen
  • underlättar etableringen för utländska arbetstagare
  • stöder arbetsgivaren i introduktionen av utländska arbetstagare
  • ökar företagets färdigheter för internationalisering
  • hjälper att möta mångkulturella kunder.

Träningens innehåll och mål skräddarsys enligt behoven och önskemålen hos kundföretaget och dem som ska utbildas.

Arbetsplatsfinska eller -svenska

Utbildning för företag som har arbetskraft med utländsk bakgrund eller personal av olika nationaliteter vars kunskaper i finska eller svenska behöver förbättras.

Arbetsplatsfinska och Arbetsplatssvenska -utbildningarna ökar utländska arbetstagares färdigheter att arbeta på finska eller svenska i sitt eget yrke.

Motivationen och kompetensen hos arbetstagaren som ska utbildas ökar när språkkunskapen tilltar, vilket också arbetstagaren drar nytta av.  

Språkutbildningarna skräddarsys enligt deltagarens språkkunskapsnivå, yrkets krav och behov.