Arbetslöshetsskydd för företagare

Din arbetslöshetsförmån påverkas om du är företagare eller sysselsatt i eget arbete. Ta reda på hur din situation inverkar på ditt utkomstskydd.

TE-byrån reder ut om du är företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Bedömningen stämmer inte nödvändigtvis överens med till exempel beskattningsbeslut.

Avgörande i utkomstskyddssystemet är bland annat

  • FöPL- eller LFÖPL-försäkring
  • arbete i företag eller som enskild näringsidkare
  • innehav i företag

Innehavet omfattar också familjemedlemmars innehav och innehav via ett så kallat mellanliggande bolag.

Företagande som huvud- eller bisyssla

TE-byrån utreder först om du är en sådan företagare som avses i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Om du är en sådan företagare, utreder byrån om du är sysselsatt som företagare på hel- eller deltid. Om du varken är löntagare eller företagare, kan du vara en person som är sysselsatt i eget arbete. Exempelvis närståendevårdare är sysselsatta i eget arbete. TE-byrån utreder om du är sysselsatt i eget arbete på hel- eller deltid.

Du är inte berättigad till arbetslöshetsförmån om du sysselsätter dig som företagare eller eget arbete på heltid. Din sysselsättning betraktas som huvudsyssla om den arbetsmängd som din företagsverksamhet eller eget arbete kräver är så stor att du inte kan ta emot heltidsarbete. Avgörande i bedömningen av om det är fråga om huvudsyssla är bara den arbetsmängd som verksamheten kräver, inte inkomsterna eller vinsten av företagsverksamheten eller det egna arbetet.

Om du håller på med företagsverksamhet som bisyssla beaktar utbetalaren av förmånen inkomsterna från företagsverksamheten och jämkar arbetslöshetsförmånen enligt dem.

Kortvarig sysselsättning som företagare och i eget arbete

Om du sysselsätter dig med arbete i uppdragsförhållande i högst två veckor bevaras i regel din rätt till arbetslöshetsförmån. Din inkomst från företagsverksamheten anpassas till arbetslöshetsförmånen.

Att starta företagsverksamhet under arbetslöshet

Om du startar företagsverksamhet medan du är arbetslös, bedöms inte under de fyra första månaderna från att företagsverksamheten startats om din företagsverksamhet är huvud- eller bisyssla. Som arbetslös arbetssökande får du arbetslöshetsförmån för den tiden. Om du får inkomst från företagsverksamhet under dessa fyra månader, får du anpassad arbetslöshetsförmån. Ytterligare information från arbetslöshetsförmånens utbetalare:

FPA

Arbetslöshetskassorna

Fyra månader från att företagsverksamhet startats bedöms på samma sätt som nu om din företagsverksamhet är huvudsyssla eller bisyssla. Om din företagsverksamhet bedöms som huvudsyssla, upphör din rätt till arbetslöshetsförmån. Om företagsverksamheten är bisyssla, kan du fortfarande få arbetslöshetsförmån. Avgörandet gäller enbart tiden efter fyra månader, och har ingen retroaktiv verkan. I bedömningen används information om ditt företags verkliga arbetsmängd under de fyra första månaderna. Om ingen annan information om arbetsmängden kan fås, kan din egen utredning om arbetsmängden användas som grund.

Om du får arbetslöshetsförmån medan du har företagsverksamhet, ska du söka heltidsarbete och företagsverksamheten utgör inte en giltig orsak att neka till arbete som erbjuds eller till sysselsättningsfrämjande tjänster. Om du nekar till arbete som erbjuds eller till sysselsättningsfrämjande tjänster, kan följden bli en utsatt tid utan förmån eller så kan skyldighet att vara i arbete åläggas.

Tiden på fyra månader gäller både arbetslöshetsförmån och arbetsmarknadsstöd. Tiden på fyra månader kan börja om från början, om det är fråga om ny företagsverksamhet, och

  • om du fyller arbetsvillkoret som förutsätts för arbetslöshetsdagpenning och
  • maximitiden för arbetslöshetsdagpenning börjar om från början.

För samma företagsverksamhet kan du inte få arbetslöshetsförmån på nytt.

Nedläggning av företagsverksamhet

När du lägger ner företagsverksamheten eller slutar med eget arbete undersöker TE-byrån om du har förutsättningar att få arbetslöshetsförmån.

Sysselsättningen i företag som huvudsyssla kan upphöra om företagsverksamheten läggs ner eller i vissa fall då en person slutar jobba i företaget. Enskilda näringsidkare kan ha rätt till arbetslöshetsförmån till exempel när ett uppdrag avslutats.

En familjemedlem till en företagare kan beviljas arbetslöshetsförmån i vissa situationer då han eller hon slutar jobba i företaget.

Det kan anses att heltidssysselsättningen i eget arbete har upphört, när TE-byrån av arbetssökanden får en tillförlitlig uppgift om att verksamheten inte längre fortsätter.