Utkomstskydd

Utkomstskyddet ersätter ekonomiska förluster på grund av arbetslöshet. Om du är arbetslös arbetssökande ger utkomstskyddet dig ekonomiska möjligheter att söka arbete och förbättrar dina förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

Arbetslöshetsförmånerna utgörs av

 • inkomstrelaterad dagpenning
 • grunddagpenning
 • arbetsmarknadsstöd

Dessutom kan du få en förhöjningsdel eller en förhöjd förtjänstdel för sysselsättningsfrämjande service i enlighet med din sysselsättningsplan eller plan som ersätter den.

Om du anmäler dig som arbetslös arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå och ansöker om arbetslöshetsförmån ger TE-byrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till förmånen.

Du kan följa upp dina uppgifter om utkomstskyddet i MIna e-tjänster..

I tjänsten Egna utkomstskyddsuppgifter

 • kan du svara på utredningsbegäran  
 • se givna arbetskraftspolitiska utlåtanden
 • se status för handläggningen av dina inlämnade utredningar

Arbetsvillkoret och din egen aktivitet inverkar på arbetslöshetsförmånen

Du kan beviljas arbetslöshetsdagpenning om du uppfyller arbetsvillkoret när du blir arbetslös

Om du varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst 26 veckor och under denna tid uppfyllt arbetsvillkoret beviljar arbetslöshetskassan dig inkomstrelaterad dagpenning

Om du inte är medlem i en kassa beviljar FPA dig grunddagpenning

Arbetslöshetskassorna och FPA kontrollerar att arbetsvillkoret uppfylls. Om det inte uppfylls eller om du fått arbetslöshetsdagpenning för den maximala tiden, betalar FPA arbetsmarknadsstöd till dig.

I arbetsvillkoret ingår 75 % av ett lönesubventionerat arbetsförhållande. 

Den maximala tiden för utkomstskydd är i regel 400 dagar.

 • Om din arbetshistorik är högst tre år är den maximala tiden 300 dagar.
 • Om ditt arbetsvillkor uppfylls när du fyllt 58 år är den maximala tiden 500 dagar.

Aktiveringsmodellen

För att få full arbetslöshetsförmån ska du under granskningsperiodens alla 65 dagar arbeta tillräckligt eller ta del av sysselsättningsfrämjande tjänster. Om en arbetssökande inte har arbetat tillräckligt eller tagit del av sysselsättningsfrämjande tjänster, betalas 4,65 procent lägre arbetslöshetsförmån för följande 65 betalningsdagar.

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Anmäl förändringar

När du anmälde dig som arbetssökande blev du tillfrågad om sådana omständigheter som påverkar erhållandet av arbetslöshetsförmån. Som mottagare av arbetslöshetsförmån har du skyldighet att underrätta arbets- och näringsbyrån om förändringar i din situation.

Underrätta arbets- och näringsbyrån om

 • du börjar arbeta, arbetet upphör och förändringar i arbetstiden
 • företagsverksamhet som pågår i mer än två veckor. Som företagsverksamhet kan utöver din egen företagsverksamhet betraktas även arbete i ett familjeföretag.
 • arbete på annat sätt än som löntagare eller företagare, till exempel som närståendevårdare
 • inledande av studier
 • du bytt medborgarskap och ändringar i uppehållstillståndet
 • avbrytande av sysselsättningsfrämjande service. Enstaka frånvarofall anmäls bara till arbetslöshetskassan eller FPA i ansökan om dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Exemplen ovan är de mest typiska förändringarna som ska anmälas. Om du är osäker på hur förändringen påverkar din rätt till arbetslöshetsförmån, kontakta arbets- och näringsbyrån eller utkomstskyddsrådgivningens telefonservice.

Arbets- och näringsbyrån ger närmare instruktioner om hur påbörjande och upphörande av arbete ska anmälas till exempel till dem som regelbundet har korttidsjobb. Byrån ger också instruktioner när till exempel sysselsättningsplanen utarbetas samt i samband med arbetserbjudanden.