Under rekryteringsprövningen får du en chans att visa ditt kunnande för arbetsgivaren

23.2.2017

Om dina yrkeskunskaper och allmänna arbetsmarknadsfärdighet är i skick, kan  rekryteringsprövning vara just din väg till ett anställningsförhållande. Med hjälp av rekryteringsprövningen som trädde i kraft i början av året kan du påvisa din lämplighet för arbetsuppgiften och arbetsgemenskapen innan arbetsavtalet ingås.

Rekryteringsprövning

  • siktar på att det uppstår ett arbetsförhållande efter prövningen, och därför är den avsedd för situationer där arbetsgivaren verkligen har för avsikt att anställa nya arbetstagare. Det kan gälla både en arbetsplats som annonserats ledig och ett så kallat dolt jobb som arbetsgivaren kan anställa en arbetstagare för när en lämplig person hittas.   
  • bygger på frivillighet. För att kunna ordna en prövning förutsätts att du tillsammans med arbetsgivaren, som verkar som anordnare av prövningen, föreslår för arbets- och näringsbyrån att prövningen ordnas.  Du kan inleda prövningen när arbets-och näringsbyrån har godkänt och undertecknat avtalet.  
  • kan pågå hos samma anordnare högst en månad. Tiden för deltagandet i en rekryteringsprövning avdras från prövningstidens maximilängd, om den som ordnar prövningen anställer dig för samma eller liknande uppgifter efter prövningen.   
  • är en för arbetssökanden frivillig service och har därför ingen daglig minimilängd.  

Under rekryteringsprövningen får du samma förmån som när du är arbetslös.  Rekryteringsprövning är inte en sådan sysselsättningsfrämjande service som avses i lagen om utkomststöd, varför förhöjd lönesubvention inte betalas för den tiden på basis av deltagande i servicen och servicen kan inte räknas med i skyldigheten att vara i arbete.  

Rekryteringsprövning som en service som stöder sysselsättning är på viss tid och i kraft från början av 2017 till slutet av 2018.