Ytterligare satsningar för sysselsättningen i regionerna

19.5.2017

Arbets- och näringsministeriet anvisar 16,7 miljoner euro till de regionala NTM-centralerna för offentliga arbetskrafts- och företagstjänster. Syftet med anslagen är att bemöta akuta krav som det ekonomiska läget och sysselsättningsläget medför samt att bidra till den positiva strukturomvandlingen och att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft.

Finansieringen anvisas av arbets- och näringsministeriets ofördelade anslag för 2017. Tilläggsanslag anvisas till Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Norra Savolax, Mellersta Finland, Österbotten och Norra Österbotten.

Särskilt goda tillväxtutsikter finns i Sydvästra Finland, där sysselsättningseffekten av marin- och tillverkningsindustrin med alla positiva återverkningar kan uppgå till så många som 30 000 personer fram till mitten av 2020-talet.

Regeringen bemöter de utmaningar som den positiva strukturomvandlingen medför genom att underlätta övergången från arbetslöshet eller ett annat jobb till ett nytt jobb. I sin halvtidsöversyn avtalade regeringen om allokering av anslag till arbetskraftsutbildning och träning.

Också samarbetet mellan arbets- och näringsförvaltningen, kommunerna, företagen och regionerna intensifieras för att främja yrkesmässig och regional rörlighet, effektivisera tjänsterna och marknadsföra jobben på riksomfattande nivå.

Vid sin halvtidsöversyn beslutade regeringen också att öka användningen av rörlighetsunderstöd och utvidga dess tillämpningsområde för att öka arbetskraftens rörlighet.