Nöjd med service vid TE-tjänsterna: 50 % av de arbetssökande anser att de periodiska intervjuerna är nyttiga

30.8.2017

Person- och arbetsgivarkundernas nöjdhet med TE-tjänsterna uppföljs fyra gånger i året med hjälp av en undersökning av servicenöjdheten. Under de senaste 12 månaderna (juli 2016-juni 2017) besvarade 24 640  personkunder enkäten och de upplevde att TE-tjänsterna som helhet varit bra (3,93 / på skalan 1-5, helt av olika åsikt – helt av samma åsikt). Under det senaste kvartalet, dvs under april-juni, har siffrorna ytterligare förbättrats en aning, dvs. 3,96 (max 5).

Nöjdhet med TE-tjänsterna som helhet 4-6/2017, personkunder

Södra Österbottens TE           3,97
Södra Savolax  TE                 3,90
Tavastlands TE                      3,96
Sydöstra Finlands TE             4,22
Kajanalands TE                     4,39
Mellersta Finlands TE            3,77
Lapplands TE                        4,15
Birkalands TE                        3,79
Österbottens  TE                    4,01
Norra Karelens TE                 4,28 
Norra Österbottens TE           4,05
Norra Savolax TE                  3,83
Satakuntas TE                       4,16
Nylands TE                            3,80
Egentliga Finlands TE           4,17                                                  
HELA LANDET                       3,96

Fr.o.m. början av 2017 har arbetssökande blivit ombedda att ta ställning till uppgörandet och nyttan av planer som främjar sysselsättningen, dvs. till de periodiska intervjuerna som görs med tre månaders mellanrum.

28,4 % av dem som svarade upplevde att de inte haft någon nytta av att de diskuterat med en sakkunnig vid arbets- och näringsbyrån. 21,6% tog inte ställning till ärendet och de resterande 50 % upplevde att de haft nytta av diskussionen.

Nyttan av intervjun uppskattades till 3,46 (max 5) under en tidsperiod på ett halvt år. Siffran har stigit under det andra kvartalet (3,57) om man jämför med siffran under det första kvartalet (3,34).

Uppskattning av nyttan av intervjuerna enligt region 1-6/2017, personkunder

Södra Österbottens TE            3,50
Södra Savolax  TE                  3,60
TavastlandTE                          3,43
Sydöstra Finlands TE               3,86
Kajanalands TE                       3,93
Mellersta Finlands TE              3,26
Lapplands TE                           3,78
Birkalands TE                           3,18
Österbottens TE                        3,51
Norra Karelens TE                    3,91
Norra Österbottens TE               3,67
Norra Savolax TE                     3,32
Satakuntas TE                          3,80
Nylands TE                               3,24
Egentliga Finlands TE             3,68                                                     
HELA LANDET                         3,46

Arbetsgivarkunderna har under en granskningsperiod på sex månader upplevt att TE-tjänsterna varit goda, med vitsordet 4,02 (max 5) för kundernas nöjdhet.
Vitsordet har bibehållits på samma nivå som i fjol. 

På frågan om arbetsgivarna fått tillräckligt goda sökande via arbets- och näringsbyrån var medelvärdet av svaren 3,15 (max 5).

Så här nöjda var arbetsgivarna i helhet med den service de fick vid arbets- och näringsbyråerna 1-6/2017


Södra Österbottens TE            4,39
Södra Savolax TE                   3,70
Tavastlands TE                        3,83
Sydöstra Finlands TE               4,00
Kajanalands TE                       4,20
Mellersta Finlands TE              3,73
Lapplands TE                          4,18
Birkalands TE                           4,11
Österbottens TE                       4,19
Norra Karelens TE                    4,30
Norra Österbottens TE              4,29
Norra Savolax TE                     3,64
Satakuntas TE                          4,39
Nylands TE                               3,90
Egentliga Finlands TE              4,03                                                     
HELA LANDET                          4,02

De som besvarade enkäten ansåg att man inom TE-tjänsterna bl.a. borde uppdatera/komplettera yrkesbenämningarna och att webbtjänsterna samt e-tjänsterna borde reformeras. Det har redan vidtagits åtgärder med tanke på dessa utvecklingsförslag inom ramen för regeringens spetsprojekt och uppbyggandet av tjänsten Arbetsmarknadstorget.

Målet är att den första versionen av tjänsten publiceras ännu under år 2017 men utvecklingsarbetet fortgår.