Arbetsgivare anser att arbetsmotivation är viktigare än fullständig arbetsförmåga

Merparten av företagen anser att arbetsmotivation är det viktigaste kriteriet och den viktigaste egenskapen hos arbetssökande, även när det gäller arbetssökande med partiell arbetsförmåga. En skada eller sjukdom är alltså inte en avgörande faktor vid rekrytering av nya arbetstagare. Enligt en undersökning som gjorts verkar det som att attityderna gentemot partiell arbetsförmåga håller på att bli positivare.

Som stöd för rekryteringsprocessen önskar sig företagen mer information om både arbetssökandens kunnande och sådana begränsningar i arbetsförmågan som kan inverka på produktiviteten.

Företagen anser att kompensation för lägre arbetsproduktivitet är viktig. Offentliga ekonomiska stöd är ett klart populärare alternativ än t.ex. löner som är lägre än kollektivavtalsenliga löner, eftersom kollektivavtalsenliga löner ses som ett bra sätt att upprätthålla arbetsmotivationen.

I större företag verkar kompensationsmöjligheter i situationer där sjukpensionsrisker realiseras vara väsentligare än arbetets pris. Små företag å sin sida understryker lönesubventionens betydelse, men i dessa företag hänför sig den största risken till partiellt arbetsföra arbetstagares eventuella sjukfrånvaro.

Företag som har erfarenhet av partiellt arbetsföra arbetstagare kan ordna och utforma arbetsuppgifterna på ett sådant sätt att den partiella arbetsförmågan inte är till någon nackdel. Även utan specialarrangemang finns det många arbetsuppgifter där det inte har någon betydelse att arbetstagaren har partiell arbetsförmåga.

Dessa uppgifter framgår av en färsk undersökning, där man utrett i vilken grad arbetsgivare är villiga att anställa partiellt arbetsföra personer. Företagen tillfrågades också om vilka metoder som skulle göra dem mer villiga att anställa partiellt arbetsföra. 

Arbetsgivare anser att arbetsmotivation är viktigare än fullständig arbetsförmåga, ANM:s meddelande 2.11.2017, tem.fi