Ny lag ska underlätta säsongsarbete som är viktigt inom turism och jordbruk

Säsongsarbetet och rörligheten för arbetstagare som förflyttas internt inom ett företag från ett EU-land till ett annat underlättas genom ny lagstiftning. 

Med säsongsarbetare avses arbetstagare som kommer från tredjeländer för att vistas tillfälligt högst nio månader och som återvänder till sitt hemland efter säsongen. Med säsongsarbete avses t.ex. arbete inom jordbruk och turism där behovet av arbetskraft varierar enligt årstiderna.

Under 15 000 säsongsarbetare anländer till Finland årligen, största delen arbetar inom jordbruket i mindre än tre månader. Säsongsarbetarna behövs inom turismen och flera näringar på landsbygden. 

Till följd av den snabbt växande turismen från Asien har behovet av personal som behärskar områdets språk ökat snabbt. Inhemsk arbetskraft räcker inte till för att täcka denna brist.

Det EU-direktiv som genomförs genom lagen om säsongsanställning gäller endast arbetstagare som har ett anställningsförhållande. Med säsongsarbetare avses sålunda inte t.ex. personer som plockar vilda bär.

I och med ICT-lagen har den som i en annan EU-medlemsstat beviljats tillstånd rätt att börja arbeta i Finland innan Migrationsverket fattar ett beslut om rätten att arbeta. Tillståndet gäller högst tre år. 

Arbetstagare som avses i ICT-lagen är sådana chefer, specialister och vissa praktikanter hos företag i tredjeländer som är föremål för koncernintern förflyttning till ett dotterbolag som är beläget i Finland.

Republikens president stadfäste den 14 december lagen om säsongsanställning och ICT-lagen som gäller chefer, specialister och praktikanter som är föremål för företagsintern förflyttning från en stat till en annan. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Ny lag ska underlätta säsongsarbete som är viktigt inom turism och jordbruk, ANM:s och inrikesministeriets meddelande 14.12.2017, tem.fi