Ändringar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet

20.12.2017

Vid årsskiftet träder lagändringar som har samband med främjande av sysselsättningen i kraft. Arbetslösas företagsamhet stöds och tillämpningsområdet för rörlighetsunderstödet breddas:

  • En arbetslös kan inleda företagsverksamhet och trots företagsverksamhet få arbetslöshetsförmån i fyra månader.
  • Den regionala rörligheten bland arbetslösa stöds genom att bredda tillämpningsområdet för rörlighetsunderstödet så att det gäller utbildning relaterad till mottagande av arbete. Rörlighetsunderstöd betalas i fortsättningen även för deltidsarbete där den genomsnittliga arbetstiden understiger 18 timmar i veckan.

Ansvaret för arbetskraftsutbildning som leder till examen samt examensinriktad fortbildning överförs från arbets- och näringsministeriet till undervisnings- och kulturministeriet. Arbets- och näringsministeriet ansvarar också i fortsättningen för fortbildning, integrationsutbildning och vidareutbildning. Ändringen är en del av yrkesskolereformen.

Mer info:
Ändringar inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde vid årsskiftet, ANM:s meddelande på finska 20.12.2017, tem.fi