Sysselsättningsöversikten för december 2015: 377 900 arbetslösa arbetssökande, antalet lediga jobb ökade med 5 600

27.1.2016:

I slutet av december fanns det 14 700 fler arbetslösa arbetssökande än ett år tidigare vid arbets- och näringsbyråerna. Sammanlagt fanns det 377 900 arbetslösa arbetssökande. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 900 fler än i december föregående år, dvs. sammanlagt 52 300. Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 118 200, vilket är 19 600 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 136 200, dvs. 5 000 fler än vid samma tidpunkt föregående år.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under december 35 400 nya lediga jobb, dvs. 5 600 fler än i december föregående år. Allt som allt fanns det i december 61 100 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 7 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av december fanns det i hela landet uppskattningsvis 45 200 permitterade, vilket är 1 500 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån dessa är det möjligt att 4 500 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 4 500 färre än för ett år sedan.

I slutet av december 107 700 personer fick antingen lönesubvention eller deltog i arbetskraftsutbildning, arbetsprövning eller frivilliga studier, vilket är 8 700 färre än ett år tidigare.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,2 procent

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 241 000, vilket är 9 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,2 procent, dvs. 0,4 procentenheter högre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

Sysselsättningsöversiktens webbplats

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt har en egen webbplats, vars adress är
www.temtyollisyyskatsaus.fi

En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.

Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. Sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska.

Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll.