Gemensam telefontjänst på prov i tre TE-byråer samt på Jobblinjen

Tre TE-byråer och Jobblinjen har 1.2.2016 inlett ett försök med en gemensam telefontjänst. Tjänsten tas i bruk i hela landet före utgången av året.

Jobblinjens och TE-byråernas kunder i Södra Savolax, Lappland och Egentliga Finland får TE-tjänster som de behöver för att uträtta sina personliga ärenden via byråernas gemensamma telefontjänst.

På försöksorterna betjänas de finskspråkiga kunderna via samma servicenumren som tidigare. Ett nytt servicenummer har öppnats för de svenskspråkiga kunderna.

Numren till telefontjänster finns på de lokala TE-tjänsternas sidor på www.te-palvelut.fi:

Södra Savolax TE-byrå
Lapplands TE-byrå
Egentliga Finlands TE-byrå

Försöket kommer att utvidgas till övriga delar av landet före utgången av året

På basis av responsen, kundtillfredsställelsen, telefontjänsternas funktionsduglighet samt nåbarhet kommer TE-byråernas gemensamma telefontjänst att utvidgas så att den omfattar hela landet ännu före utgången av innevarande år.

Bakgrunden till förenhetligandet av telefontjänsterna utgörs av en process där man utvecklar TE-tjänsterna så att servicen görs enhetligare och ges via flera kanaler. Det tryggar likvärdiga tjänster för kunderna oberoende av ort.

Även webbtjänsterna inklusive e-tjänsterna kommer att utvecklas så att de blir mera användarvänliga.