Servicen för internationell rekrytering vid TE-byråerna utvecklas

Den offentliga europeiska arbetsförmedlingens (EURES) tjänster som speciellt tar fasta på de finländska arbetsgivarnas behov har stärkts vid arbets- och näringsbyråerna.

Tjänster utvecklas, prövas och tas i bruk inom ramen för det riksomfattande projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa. Tjänsterna finns tillgängliga i samma omfattning vid samtliga arbets- och näringsbyråer.  

Det är nu möjligt för arbetsgivare att bl.a. skaffa språk- och kulturutbildning för sina utländska arbetstagare såväl i samband med internationell rekrytering som på arbetsplatsen i Finland.

Ett virtuellt deltagande i europeiska rekryteringsmässor underlättar kontakterna mellan arbetsgivare och kunnig arbetskraft. Användningen av sociala medier för kommunikation och som stöd i rekryteringen utvecklas.

De aktuella tyngdpunkterna i projektet är bl.a. säsongjobb, unga arbetstagare och samarbetet med personalserviceföretag.

Projektet Arbetskraftsmobilitet i Europa genomförs av Norra Karelens närings-, trafik- och miljöcentral under ledning av arbets- och näringsministeriet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och Södra Savolax närings-, trafik- och miljöcentral.

Bekanta dig med projektet och dess tjänster