Tilläggsfinansiering för arbetskraftsutbildning för att uppföra kärnkraftverket i Pyhäjoki

Arbets- och näringsministeriet beviljar NTM-centralen i Norra Österbotten 700 000 euro för arbetskraftsutbildning inom projektet för att uppföra kärnkraftverket Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Genom finansieringen säkerställs att det finns kompetenta arbetstagare för de olika faserna av projektet.

Tilläggsfinansieringen är ett betydande tillskott när det gäller att säkerställa kompetensen och uppdatera kunskaperna och färdigheterna hos arbetskraften i regionen.

Fennovoima uppför kärnkraftverksenheten Hanhikivi 1 i Pyhäjoki. Under byggfasen kommer ca 4 000 arbetstagare att jobba inom byggplatsen för kärnkraftverket och dess omgivning.

Utbildning riktas till markbyggnads-, byggnads-, transport- och säkerhetsbranschen samt till kvalitets- och certifikatutbildningar som berör alla branscher. Behovet av yrkesmänniskor inom byggbranschen är som störst år 2018, när det egentliga uppförandet av kraftverket inleds.