Ändringar i fråga om sjukdagar under semestern och intjänande av semester under familjeledighet

Det införs en självrisktid på sex dagar, när semestern flyttas fram på grund av insjuknande under semestern. Dessutom intjänas i fortsättningen semester i högst sex månader under tiden för moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet.

Lagarna träder i kraft den 1 april 2016, dvs. vid ingången av nästa kvalifikationsår.

I och med ändringen av semesterlagen har arbetstagare som blir sjuka under sin semester rätt att flytta fram semestern efter sex självriskdagar. Självriskdagarna kan också utgöras av enstaka dagar av arbetsoförmåga. Varje arbetstagare tryggas dock minst fyra veckors semester, om arbetstagaren har tjänat in minst 24 vardagar semester under kvalifikationsåret.

Enligt den nuvarande lagen tjänar arbetstagare in semester under hela familjeledigheten, med undantag för vårdledighet. I och med lagändringen intjänas semester under högst 156 dagar av moderskaps- och föräldraledighet och 156 dagar av faderskaps- och föräldraledighet, dvs. under sex månader.  

I och med ändringen minskar de ersättningar för semesterkostnader som enligt sjukförsäkringslagen betalas till arbetsgivare. Besparingarna beräknas uppgå till 27 miljoner euro per år.
Republikens president stadfäste lagarna den 18.3.2016.