Undersökning visar att 84 procent av löntagarna inom den privata sektorn omfattas av allmänt bindande kollektivavtal

Kollektivavtalens omfattning har ökat från år 2008 till 2014. Inom den privata sektorn omfattades 84,3 procent av löntagarna av kollektivavtal, vilket innebär en ökning med 2,3 procent från år 2008.

Uppgifterna ovan framgår av en rapport om kollektivavtalens omfattning år 2014.

Det totala antalet kollektivavtal uppgick till 198, av vilka 165 avtal var allmänt bindande och 33 avtal icke allmänt bindande. Antalet löntagare inom den privata sektorn som var anställda hos organiserade arbetsgivare uppgick till 922 997. Dessa omfattas av kollektivavtal på basis av avtalens normalt bindande verkan.

Dessutom omfattades 252 288 löntagare, som var anställda hos arbetsgivare som inte var organiserade, av kollektivavtalen på basis av avtalens allmänt bindande verkan.
År 2014 omfattades sammanlagt 1 175 285 löntagare inom den privata sektorn av kollektivavtal.

Avtalen är vanligtvis bindande för avtalsparterna. Sådana avtal kallas på arbetsmarknaden avtal med normalt bindande verkan. På arbetsmarknaden kan dock kollektivavtalen tolkas som allmänt bindande, dvs. att de omfattar också arbetstagare som är anställda hos icke organiserade arbetsgivare.

Undersökningen har gjorts med stöd från Arbetarskyddsfonden och den har publicerats av arbets- och näringsministeriet.

Undersökningen:
Työehtosopimusten kattavuus vuonna 2014, pdf