Skärpta regler för sjukdagar under semestern och semester som intjänas under familjeledighet – ändringarna i kraft fr.o.m. 1.4.2016

I fortsättningen finns det en självrisktid på sex dagar, när semestern flyttas fram på grund av insjuknande under semestern. Dessutom intjänas semester i högst sex månader under tiden för moderskaps-, faderskaps- och föräldraledighet.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2016.

Ändringarna gäller dock inte branscher där det i arbets- och tjänstekollektivavtal har avtalats om att självriskdagarna inte tillämpas och att semester tjänas in under hela moderskaps-, faderskaps- och föräldraledigheten. Detta har avtalats i kollektivavtalen för den offentliga sektorn.

I och med ändringen av semesterlagen har arbetstagare som blir sjuka under sin semester rätt att flytta fram semestern efter sex självriskdagar. Självriskdagarna kan också utgöras av enstaka dagar av arbetsoförmåga. Varje arbetstagare tryggas dock minst fyra veckors semester, om arbetstagaren har tjänat in minst 24 vardagar semester under kvalifikationsåret.

Den nya lagen tillämpas på sådana dagar av moderskaps- och föräldraledighet eller på motsvarande sätt dagar av faderskaps- och föräldraledighet som infaller efter att lagen trätt i kraft. Dessutom förutsätts att den första perioden av familjeledighet för det aktuella barnet infaller 1.4.2016 eller därefter.