Konsekvenserna av den temporära ändringen av arbetsavtalslagen utreds

14.4.2016

Arbets- och näringsministeriet finansierar en utredning av vilka konsekvenser den temporära ändringen av arbetsavtalslagen haft. Den temporära bestämmelsen i fråga ger arbetsgivaren rätt att i exakt avgränsade situationer avvika från den skyldighet att erbjuda arbete som föreskrivs i arbetsavtalslagen. Bestämmelsen är i kraft 2015 och 2016. Genom utredningen strävar man efter att ta fram information om vilka konsekvenser lindringen av bestämmelsen om skyldighet att erbjuda arbete har haft på 1) kommunernas anställning av personer för att fullgöra sin sysselsättningsskyldighet, 2) anställning av långtidsarbetslösa i föreningar och stiftelser och 3) anställning i lönesubventionerat arbete och ordnande av arbetsprövning i kommuners, samkommuners och stiftelsers verkstäder. Genom utredningen tas det också fram information om vilka konsekvenser ändringen av bestämmelsen har haft på den personal som är anställd hos arbetsgivarna. Även arbets- och näringsbyråernas åsikter om den temporära bestämmelsens konsekvenser utreds.

Till utredningen hör som separat uppgift att utvärdera vilka konsekvenser ändringen av bestämmelserna om arbetsprövning i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsser-vice (1.6.2014) har haft på ordnandet av arbetsprövning i kommunerna och i synnerhet i verkstäder.

Utredningen genomförs av jur.dr, professorn i arbets- och socialrätt Jaana Paanetoja.

Uppgifter om och erfarenheter av konsekvenserna av de ändrade bestämmelserna sam-las in genom elektroniska enkäter och intervjuer under april–juni 2016. Utredningen och de tillhörande enkäterna och intervjuerna har en viktig roll i den lagberedning som gäller ovannämnda frågor. Om er organisation får förfrågan om att delta i enkäten eller kallelse till intervju, hoppas vi att ni förhåller er positivt till saken.