Paket för företagande och sysselsättning för att stödja tillväxt och konkurrenskraft

Regeringen enades den 5 april 2016 om planen för de offentliga finanserna 2017–2020 och om en uppdatering av spetsprojekten. Målet är att sysselsättningsgraden ska stiga till 72 procent, att 110 000 nya arbetstillfällen ska skapas och att skuldsättningen ska stoppas under denna regeringsperiod. Åtgärderna inom regeringens spetsprojekt för sysselsättning och konkurrenskraft och uppdateringarna av dem påskyndar uppnåendet av målen.

De åtgärder som ingår i spetsprojekten har en viktig gemensam nämnare – att förbättra förutsättningarna för företagsverksamhet. Åtgärderna bland annat effektiviserar internationaliseringstjänsterna för företag, stärker verktygen för företagsfinansiering, gör reglering och tillståndsprocesser lättare och öppnar marknader för konkurrens

Nya åtgärder som stärker som främjar företagande är bl. a. stödpaket för ensamföretagare, ändringar som ska sporra arbetslösa att sysselsätta sig själva, innovationssedlar och innovationsbank. De ytterligare åtgärder som det nu har beslutats om inom ramen för paketet för företagande stöder i synnerhet mikroföretagande och småföretagande.

Sysselsättningspaketet innehåller flera åtgärder som stärker sysselsättningen och ökar tillväxte: åtgärder underlättar tillgången till arbetskraft, minskar arbetslösheten och gör det mer sporrande för arbetslösa att försöka få arbete.

Ändringarna gäller t.ex. en reform av utkomstskyddet för arbetslösa samt utvecklande av arbets- och näringstjänsterna bl. a. genom att undanröja bidragsfällor, utvidga användningen av arbetslöshetsförmåner och med regionala försök med kundorienterad sysselsättningsservice.
 
Utöver de åtgärder som det beslutades om vid regeringens ramförhandlingar har regeringen redan tidigare kommit överens om sysselsättningsfrämjande åtgärder i regeringsprogrammet och regeringens handlingsplan. De gäller t.ex. en reform av arbetskraftsförvaltningen samt arbetskraftsinvandring, anställningsvillkor och lokala avtal.