Regionala utvecklingsutsikter: Regionerna går mot det bättre

Regionerna bedömer att deras ekonomiska utveckling så småningom vänder och går i en bättre riktning. Arbetslöshetsökningen håller också på att plana ut och det finns allt fler lediga jobb. Regionerna är dock mycket försiktiga i sin syn och tillväxtförväntningarna är måttliga. Dessa uppgifter framgår av översikten Regionala utvecklingsutsikter 1/2016 som offentliggjordes torsdagen den 14 april 2016. Bedömningarna i översikten har gjorts i februari–mars i år.

Effekterna av stora investeringar accentueras fortfarande i regionernas utsikter. I Äänekoskiregionen, regionen Saarijärvi-Viitasaari och Brahestadsregionen har man de mest positiva förväntningarna. Även Nystadsregionen och Södra Birkaland har positivare förväntningar än de flesta andra regioner. Mest utmanande var utsikterna i Saloregionen, regionen Kotka-Fredrikshamn och Övre Savolax. Inom ett år väntar man sig även i dessa regioner att utvecklingen ska balanseras.

Ett uppsving i näringslivet och företagsverksamheten inom ett halvår väntas i 32 ekonomiska regioner. Nästan hälften av de ekonomiska regionerna väntar sig att läget kvarstår på nuvarande nivå. Uppskattningarna om läget ett år framåt är positiva i merparten av regionerna. I 54 ekonomiska regioner väntar man sig att utvecklingen förbättras jämfört med nuläget. Ingen av regionerna tror att läget försämras ytterligare.

Även om arbetsmarknaden håller på att piggna till väntar man sig att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka. Även den höga arbetslösheten bland utlänningar upplever man som en utmaning i regionerna. I 33 ekonomiska regioner bedöms att arbetslösheten nu är värre än i fjol. I 22 ekonomiska regioner befinner man sig på samma nivå som för ett år sedan, och i 12 ekonomiska regioner bedöms att arbetslösheten lättat. I uppskattningarna för hösten nästa år tror majoriteten av regionerna på en positiv utveckling i arbetslösheten.

Översikten om de regionala utvecklingsutsikterna sammanfattar två gånger om året NTM-centralernas och andra regionutvecklares uppfattningar om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och NTM-centralernas områden. Rapporten våren 2016 och en videoinspelning av offentliggörandet av den finns på webben efter den 14 april på adressen www.temtoimialapalvelu.fi.