Utkomstskydd för arbetslösa ska användas för startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd

Avsikten är att det i fortsättningen ska vara möjligt att använda utkomstskydd för arbetslösa för att främja sysselsättningen, dvs. för

  • finansiering av startpeng
  • lönesubvention och
  • rörlighetsunderstöd.

Dessutom föreslås sådana ändringar i utkomstskyddet som syftar till att sporra till aktiv jobbsökning.  

Arbets- och näringsministeriet bereder som bäst dessa ändringar som avses träda i kraft den 1.1.2017.

Statligt finansierat utkomstskydd för arbetslösa ska i fortsättningen användas för startpeng, lönesubvention och rörlighetsunderstöd till arbetslösa.

  • Startpeng till samma belopp som grunddagpenningen, dvs. 700 euro, kan beviljas för högst ett år.
  • Lönesubventionen ska framöver utgöra högst 30, 40 eller 50 procent av lönekostnaderna.
  • Rörlighetsunderstödet är ett nytt stöd där det nuvarande resebidraget och ersättningen för flyttningskostnader kombineras. Stödet kan uppgå till högst två månaders grunddagpenning, dvs. så mycket som 1400 euro. Stödet sporrar arbetslösa till jobbsökning inom ett större område.

Till att börja med gäller ändringarna i två år. Därefter utvärderas ändringarna och fattas beslut om fortsättningen.

Arbetslösa ska i regel delta i alla tjänster som erbjuds dem

Avsikten är att en arbetslös person i fortsättningen inte längre kan vägra ta emot heltidsarbete därför att utkomstskyddet för arbetslösa är större än lönen och kostnaderna för att ta emot arbetet. Om det inte står arbete inom arbetssökandens egen bransch till buds, kan arbets- och näringsbyrån redan i början av arbetslösheten erbjuda arbete inom någon annan bransch.

Bestämmelserna om arbetsresor i samband med utkomstskydd för arbetslösa görs enhetligare. Exempelvis granskas användningen av egen bil utanför pendlingsregionen på samma sätt som i fråga om resor inom pendlingsregionen.

Arbetslösa ska i regel delta i alla tjänster som erbjuds dem. Samtidigt utvecklas tjänsterna för arbetslösa vid arbets- och näringsbyråerna. Arbetserbjudandena, jobbsökarträningen och jobbsökningen på eget initiativ ökas.

Arbets- och näringsministeriet skickade den 18 april 2016 ut lagförslaget om mottagande av arbete på remiss i sex veckor.

Ändringarna är en del av det sysselsättningspaket som regeringen kom överens om vid ramförhandlingarna den 5 april 2016.