Sysselsättningsöversikten för mars 2016: 351 000 arbetslösa, varav 122 600 varit arbetslösa över ett år

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 351 000 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 000 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 10 000. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 700 fler än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 44 700. I januari–mars avslutades i genomsnitt 59,1 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 122 600, vilket är 19 400 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 131 400, dvs. 1 900 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under mars 52 200 nya lediga jobb, dvs. 300 färre än i mars i fjol. Totalt fanns det i mars 108 700 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 3 200 färre än för ett år sedan.

I slutet av mars fanns det i hela landet uppskattningsvis 39 100 permitterade, vilket är 2 800 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 28 100, vilket är 4 400 färre än i mars i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 4 000 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 400 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar ökade med 1 600 från februari till mars.

I slutet av mars deltog 123 900 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 5 400 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 39 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,0 procent, dvs. 1,2 procentenheter högre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 273 000, vilket är 1 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:
Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

Sysselsättningsöversiktens webbplats

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt har en egen webbplats, vars adress är
www.temtyollisyyskatsaus.fi
En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.
Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. Sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska.
Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll.