Personkunderna nöjda med TE-tjänsterna och uträttande av ärenden

Enligt en förfrågan till TE-byråns personkunder var de i huvudsak nöjda med TE-tjänsterna. Sammanlagt ca 6000 personkunder svarade på förfrågan. Person och arbetsgivarkundernas nöjdhet med TE-tjänsterna uppföljs för personkundernas del en gång i månaden och för arbetsgivarkundernas del var tredje månad.

Av personkunderna var 78 % helt eller delvis nöjda med tjänsterna. Motsvarande siffra för i fjol vara 75%. TE-tjänsterna ansågs också vänliga (83 %), snabba (75 %) och lätta (74 %). De som besvarat förfrågan gav positiv respons för kundtjänstens sakkunnighet och för webbtjänsternas flexibilitet. Också tjänster som främjar återvändande till arbetsmarknaden så som t.ex. arbetsprövning och vägledning i utarbetande av en CV uppskattades.

Enligt dem som besvarat förfrågan borde både webb- och telefontjänsterna utvecklas. För dem har redan utvecklingsåtgärder vidtagits bl.a. som en del av regeringens spetsprojekt (digitalisering och effektiverande av arbetsförmedlingen). T.ex. då det gäller telefontjänsterna har man från början av året piloterat en ny digital plattform som möjliggör en jämlik och enhetlig serviceprocess oberoende av plats. Med servicemodellen kan man dessutom optimera tjänsterna till de tidpunkter som kundernas servicebehov riktar sig till. Tjänsten kommer att utvidgas att omfatta hela Finland före utgången av år 2016.

Enligt UF-centrets utvecklingschef Vesa Jouppila visar undersökningen av servicetillfredsställelse att förnyandet av TE-tjänsterna som helhet har framskridit snabbt och mot en bättre riktning. ” Det kommer nog att finnas arbete och utmaningar under de kommande åren, eftersom målsättningen är att vi senast år 2020 har en arbetsförmedlingstjänst som är Europas effektivaste och mest kundinriktade och som är tillgänglig via flere kanaler. Jag anser att det är väldigt viktigt att företag, arbetsgivare och arbetssökande deltar i utvecklingsarbetet”, konstaterar han.

Tilläggsinformation:
UF-centret, utvecklingschef Vesa Jouppila tfn 0295 020 322