Sysselsättningsöversikten för maj:
Det fanns 9 000 fler nya lediga jobb än i fjol

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av maj sammanlagt 332 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 8 800. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 700 fler än i maj i fjol, dvs. sammanlagt 41 800. 

Antalet långtidsarbetslösa uppgick till 125 000, vilket är 19 500 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick likaså till 125 000, dvs. 1 400 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under maj 48 200 nya lediga jobb, dvs. 8 800 fler än i maj förra året. Allt som allt fanns det i maj 92 200 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 6 300 fler än för ett år sedan.

I slutet av maj fanns det i hela landet 30 900 permitterade, vilket är 1 500 färre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 3 000 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 3 400 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar ökade med 120 från april till maj.

I slutet av maj deltog 121 600 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 3 200 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 10,8 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i maj 16 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 68,6 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i maj i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 298 000, vilket är 27 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 10,8 procent, dvs. 0,9 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:
Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen på arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt söker arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Sysselsättningsöversiktens webbplats

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt har en egen webbplats, vars adress är
www.temtyollisyyskatsaus.fi

En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.
Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. Sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska.
Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll.