Regeringen föreslår ändringar i prövotiden, möjligheten att visstidsanställa och återanställningsskyldigheten

Regeringen föreslår att

  • prövotiden förlängs
  • tiden för arbetsgivarens återanställningsskyldighet förkortas och
  • det görs lättare att anställa långtidsarbetslösa i ett tidsbestämt anställningsförhållande.

Regeringen lämnade propositionen med lagförslag till riksdagen i juni 2016. Lagarna avses träda i kraft i början av år 2017.

Målet är att förbättra sysselsättningen, främja de långtidsarbetslösas möjligheter att få sysselsättning och öka arbetsgivarnas villighet att anställa nya arbetstagare.

I och med lagändringen ska det vara möjligt att anställa en långtidsarbetslös i ett tidsbestämt anställningsförhållande utan någon särskilt motiverad anledning

Prövotiden förlängs från fyra månader till sex

Prövotidens maximilängd förlängs till sex månader från de nuvarande fyra månaderna. Arbetsgivaren har dessutom rätt att förlänga prövotiden, om arbetstagaren under prövotiden varit frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet.  

Tiden för återanställningsskyldighet förkortas till fyra månader

I och med lagändringen förkortas också tiden för arbetsgivarens skyldighet att återanställa från de nuvarande nio månaderna till fyra månader. Om ett anställningsförhållande varat i 12 år, är tiden för återanställningsskylighet dock sex månader.

Lagen har beretts i en arbetsgrupp på trepartsbasis.