Lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Finland reformerades

Lagstiftningen om utstationering av arbetstagare i Finland reformerades. Målet är att effektivisera tillsynen och säkerställa att de företag som utstationerar arbetstagare bättre än tidigare iakttar anställningsvillkoren i Finland. Den nya lagen trädde i kraft i juni.

Den nya lagen innehåller bestämmelser om

  • minimianställningsvillkoren för arbetstagare som utstationeras i Finland,
  • om det utstationerande företagets skyldigheter och skyldigheter för den som beställer arbetet samt
  • om påföljder för överträdelse av bestämmelserna i lag.

Utstationerade arbetstagare är sådana arbetstagare som en arbetsgivare i en annan stat i samband med tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster tillfälligt utstationerar i någon annan EU-medlemsstat för arbete där. I Finland finns det många utstationerade arbetstagare exempelvis inom byggbranschen.

Anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare förblir oförändrade. I och med reformen:

  • tillämpas lagen nu också vid offentlig upphandling.
  • ska beställarna biträda arbetarskyddsmyndigheterna om dessa inte får kontakt med det utstationerande företagets företrädare. Inom byggbranschen har byggherren och huvudentreprenören också skyldighet att delta i utredning av löneutbetalningen, om arbetstagaren begär det.
  • Alla företag som utstationerar arbetstagare i Finland är i fortsättningen skyldiga att göra en anmälan om utstationering av arbetstagare till en myndighet. Om ikraftträdandet av bestämmelserna om anmälan föreskrivs särskilt, och bestämmelserna bedöms kunna träda i kraft år 2017.
  • I fortsättningen påförs en arbetsgivare som utstationerar arbetstagare eller beställaren av arbete en försummelseavgift för överträdelse av lagen. Försummelseavgifter införs också i andra EU-länder. En avgift som påförts i Finland kan alltså indrivas också i ett annat EU-land hos den som utstationerat arbetstagare. Detta effektiviserar iakttagandet av anställningsvillkoren och tillsynen över det.

Genom lagen genomförs ett EU-direktiv.