366 100 arbetslösa arbetssökande
i juni, antalet nya lediga jobb ökade

26.7.2016

Sysselsättningsöversikten för juni

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av juni sammanlagt 366 100 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 800 färre än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 33 900. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 1 500 färre än i juni i fjol, dvs. sammanlagt 54 200. I januari–juni avslutades i genomsnitt 60,5 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 1,1 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 126 800, vilket är 16 600 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 128 200, dvs. 900 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet nya lediga jobb ökade

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under juni månad 39 200 nya lediga jobb, dvs. 5 200 fler än i juni i fjol. Allt som allt fanns det i juni 75 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 6 700 fler än för ett år sedan.

I slutet av juni fanns det i hela landet 31 000 permitterade, vilket är 300 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 20 600, vilket är 2 200 färre än i juni i fjol.

Antalet förhandsmeddelanden om kommande permitteringar från arbetsgivare har minskat. Utifrån förhandsmeddelandena är det möjligt att 1 800 personer kommer att permitteras inom den närmaste framtiden, vilket är 2 000 färre än för ett år sedan. Antalet kommande permitteringar minskade med 1 200 från maj till juni.

I slutet av juni deltog 108 000 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 1 000 fler än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 9,3 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i juni 33 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 72,0 procent, dvs. 1,0 procentenheter högre än i juni i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 264 000, vilket är 16 000 färre än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 9,3 procent, dvs. 0,6 procentenheter lägre än ett år tidigare.

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och separata uppföljning av kommande permitteringar samt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning.  Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen av arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, men de heltidsstuderande räknas inte in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens internationellt sett jämförbara arbetskraftsundersökning producerar de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Sysselsättningsöversiktens webbplats

Arbets- och näringsministeriets Sysselsättningsöversikt har en egen webbplats, vars adress är
www.temtyollisyyskatsaus.fi

En ny applikation gör det också lättare för slutanvändarna, de kan lätt bearbeta materialet för sina ändamål t.ex. i Excel.
Till översikten har det fogats ett stort antal figurer som åskådliggör texten. Sysselsättningsöversikten publiceras med samma innehåll på finska, svenska och engelska. Innehållet i sysselsättningsöversikten i pdf-format, som publiceras utöver webbplatsen, har utvidgats så att det motsvarar webbplatsens innehåll.