Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån ett alternativ

Frivilliga studier med arbetslöshetsförmån kan vara ett alternativ för dig som vill utveckla din kompetens och dina möjligheter att få jobb eller bevara jobbet.  

Du kan beviljas arbetslöshetsförmån för frivilliga studier om

 • du har anmält dig som arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå och din jobbsökning är i kraft
 • du är minst 25 år
 • du enligt TE-byråns bedömning har behov av utbildning och studierna förbättrar din kompetens och dina möjligheter på arbetsmarknaden
 • studierna är på heltid och ingår i någon av nedan nämnda grupper.

Studier som beviljas stöd:

 • Avläggande av examen vid universitet eller yrkeshögskola (lägre eller högre högskoleexamen eller delar av dessa examina).
 • Gymnasiestudier riktade till unga.
 • Studier vars genomsnittliga omfattning är minst 5 studiepoäng eller 4,5 kompetenspoäng per studiemånad eller 25 timmar i veckan.
 • Studier som leder till yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen.
 • Tilläggs- och fortbildning eller öppna universitets- eller yrkeshögskolestudier enligt lagen om yrkesutbildning eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning.

Kom ihåg att avtala om studierna med TE-byrån

De understödda utbildningstjänsterna tillhandahålls av en läroanstalt, medan Folkpensionsanstalten eller arbetslöshetskassan betalar ut förmånen.

TE-byrån anskaffar inte utbildningen och väljer inte studerande liksom i arbetskraftsutbildningen. TE-byrån bedömer emellertid om utbildningen förbättrar din kompetens och dina möjligheter på arbetsmarknaden samt om de övriga villkoren för frivilliga studier uppfylls.  

Du måste själv söka en studieplats, men i allmänhet ska du avtala om studierna med din egen TE-byrå innan utbildningen börjar. Undantag är studier som inletts under ett anställningsförhållande, studier som ursprungligen inletts som arbetskraftsutbildning och studier som avbrutits för minst ett år sedan. Det kan också vara möjligt att få stöd för studier som inletts tidigare, om du har fått studieplatsen från reservplats eller om TE-byrån inte hinner göra upp en sysselsättningsplan innan studierna inleds.

Lämna två blanketter till TE-byrån för stödbeslutet:

 • Motivering till utbildningsbehov: fyll i hela blanketten själv.
 • Utbildningsproducentens redogörelse till arbets- och näringsbyrån om studier som avses stödjas med arbetslöshetsförmån: fyll i den första delen av blanketten själv och be läroanstalten fylla i den andra delen.

Bifoga gärna också en kopia av det antagningsmeddelande som du har fått av läroanstalten, när du lämnar blanketterna till TE-byrån.

Om TE-byrån beslutar att stöda dina studier får du arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd under studietiden. Dessutom får du kostnadsersättning.

Om TE-byrån inte godkänner din plan för frivilliga studier med arbetslöshetsförmån, men du trots det vill inleda studierna, kan det hända att du blir studerande på heltid och inte längre kan få arbetslöshetsförmån på grund av arbetslöshet.  

 • Samarbeta med TE-byrån för att reda ut om det är möjligt att genomföra studierna i fråga som studier på deltid, så att du inte förlorar arbetslöshetsförmånen.
 • Om du inleder studierna som studerande på heltid ska du informera TE-byrån om att arbetslösheten upphör och du blir studerande.  

Ytterligare information och vägledning

Ytterligare information om studier och finansiering av studier får du av Jobblinjens utbildningsrådgivning per telefon, per e-post och på Facebook.

Om du vill diskutera ditt utbildningsbehov och möjligheten att få stöd för de studier du önskar, kan du lämna en kontaktbegäran till din egen TE-byrå via Mina e-tjänster eller genom att ringa telefontjänsten vid TE-byrån i din region.

Mina e-tjänster