Besvara enkäten: hur borde arbetskraftsutbildningen utvecklas?

25.8.2016

Arbets- och näringsministeriet reformerar som bäst arbetskraftsutbildningen. Genom att besvara enkäten kan du ge förslag på hur utbildningen borde utvecklas i framtiden. Enkäten kan besvaras ända fram till den 12.9.2016. Enkäten finns endast på finska.

Reformen hänför sig till det pågående förnyandet av arbets- och näringsförvaltningens tjänster samt reformen av yrkesutbildning. Via enkäten vill man få förslag på radikala idéer och respons om olika utbildningsmodeller. Enkäten riktar sig till arbets- och näringsförvaltningen samt dess kunder och intressegrupper.

Målsättningen med reformen är att i högre grad än nu erbjuda utbildning som anknyter till arbetslivet och praktiken, vilket motsvarar såväl personkundernas som arbetsgivarnas behov. Utbildningen stöder arbetsförmedling samt företagande och bidrar sålunda till tillväxt.

Utvecklingen sker i två etapper

Utvecklingsprocessen är uppdelad i två olika etapper. Till först utvärderar svararna sådana goda praxis som insamlats från hela landet och vidareutvecklar dem sedan.

Resultaten av förfrågan utnyttjas i följande skede. Då avgör, planerar och konkretiserar en mindre målgrupp modeller som tas i bruk inom ramen för försöket.

Deltag i enkäten