Bra sökande via TE-tjänster – e-tjänsterna fick beröm

De ca 700 arbetsgivare som besvarade vårens undersökning av servicetillfredsställe var nöjda med arbetsförmedlingen vid TE-tjänsterna. Av respondenterna skulle 84 % rekommendera TE-tjänsterna också åt andra som behöver arbetskraft. Även servicen för personkunder fick beröm. Av de ca 2500 personer som besvarade förfrågan upplevde 83% att servicen var vänlig och 79% att den var snabb.

E-tjänsterna, snabb och sakkunnig service samt skötseln av lönesubventionsärenden fick positiv respons av arbetsgivarkunderna. Man fäste sig också vid huruvida TE-byråernas resurser är tillräckliga och önskade ett ökat samarbete med företagen.

Enligt UF-centrets utvecklingschef Vesa Jouppila visar resultaten att såväl arbetsgivarna som arbetstagarna är nöjda med de elektroniska TE-tjänsterna, men önskar samtidigt att tjänsterna skulle göras mångsidigare och moderniseras.

Enligt Jouppila pågår redan nu en reform av de elektroniska jobbsökningstjänsterna för att uppnå klarare och mer flexibla tjänster. Utvecklingsarbetet borde med tanke på de mest centrala delarna vara klart i slutet av år 2018.

17,1 % av de personkunder som inlett sin jobbsökning i juni 2016 besvarade förfrågan. Av personkunderna var 68,6 % helt eller delvis nöjda med tjänsterna. TE-tjänsterna ansågs också vänliga (83 %), snabba (79 %) och lätta (77 %).

De elektroniska tjänsterna och telefontjänsterna fick mycket positiv respons av personkunderna. De är alltid tillgängliga, oberoende av tid och plats. Telefontjänsterna fick kritik för långa köer. Fr.o.m. början av år 2017 kommer telefontjänsterna för personkunder att koncentreras vilket kommer att underlätta problemet.

Även personkunderna upplevde att det fanns för lite personal inom TE-byråernas kundservice, t.ex. för betjäning ansikte mot ansikte. En automatisering av arbetsförmedlingens processer kommer i framtiden att innebära att personalen i högre grad än nu kan rikta in sig på företagssamarbete och personlig vägledning i frågor som berör jobbsökning.

Enligt regeringsprogrammets spetsprojekt om digitaliseringen av arbetsförmedlingen kommer man inom ett par år att presentera ett nationellt Arbetsmarknadstorg. De som använder sig av servicen och privata serviceproducenter kommer att ha en väsentlig roll i utvecklandet av Arbetsmarknadstorget.

Ytterligare info:
UF-centret,
utvecklingschef  Vesa Jouppila (@ely-keskus.fi)