Arbetslösa får mera stöd och intervjuas med tre månaders mellanrum

– Vårt mål är att de arbetssökande ska få ännu bättre stöd i olika skeden av jobbsökningen. Därför stärker vi de tjänster som erbjuds arbetslösa genast i början av arbetslöshetsperioden. Vi inför också ett förfarande där periodiska intervjuer hålls med arbetslösa med tre månaders mellanrum, berättar överdirektör Tuija Oivo från arbets- och näringsministeriet.

Det är viktigt att intervjuer och annan arbetskraftsservice sker vid rätt tidpunkt, så att arbetslösheten inte blir långvarig och så att man hittar en lämplig lösning för varje arbetssökandes situation. Om arbetslösheten fortgår längre än tre månader blir sannolikheten för att hitta ett jobb avsevärt mindre.

– Regeringen har beviljat 17 miljoner euro i tilläggsfinansiering för effektivisering av arbets- och näringstjänsterna. För närvarande koncentrerar vi oss inom beredningen på hur de stärkta tjänsterna för arbetslösa och de periodiska intervjuerna ska genomföras. I enlighet med regeringens beslut tryggas genomförandet vid behov med resultatbaserade köpta tjänster. Relationen mellan myndighetsbeslut och köpta tjänster i ärenden där offentlig makt utövas måste i detta sammanhang utredas, berättar Oivo.

I enlighet med regeringens beslut ska de privata aktörernas roll stärkas, och därigenom skapas en grund för övergången till en modell med flera producenter i samband med landskapsreformen 2019. I samband med landskapsreformen ska företagstjänsterna och arbets- och näringstjänsterna slås ihop till tillväxttjänster. 

Beredningen av sammanslagningen har redan inletts vid arbets- och näringsministeriet.