Regionala utvecklingsutsikter 2/2016 och publikationen om internationella SMF-företag

26.9.2016

Små och medelstora företag oroar sig för tillgången på kompetent arbetskraft

NTM-centralerna har tillsammans med landskapsförbunden bildat sig en uppfattning om nuläget och utsikterna för den närmaste framtiden i de ekonomiska regionerna och NTM-centralernas verksamhetsområden. Regionerna bedömer att den ekonomiska utvecklingen i regionerna kommer att fortsätta i positiv riktning under den närmaste tiden. En förändring till det bättre kunde ses redan i våras, och nu tror ingen av regionerna längre att den ekonomiska utvecklingen kommer att gå nedåt. Även om den allmänna bilden är positiv, är tillväxtförväntningarna fortfarande måttliga. 

Regionala utvecklingsutsikter 2/2016 (temtoimialapalvelu.fi, på finska)

Nästan 60 % av de internationella SMF-företagen tror på bättre konjunkturer och hälften på exportökning

Närmare 60 procent av de internationella SMF-företagen förväntar sig en förbättring av konjunkturerna under följande år. Också i fråga om omsättning var tillväxtutsikterna ljusare hos internationella SMF-företag än inom den övriga SMF-sektorn. Dessutom förväntar sig cirka hälften av de internationella företagen en ökning av exporten under följande år.

Kansainväliset pk-yritykset -publikationen (temtoimialapalvelu.fi, på finska)