Arbetslösa ska snabbare ta emot jobb och arbetslöshetstiden ska bli kortare

Lagändringarna syftar till att påskynda mottagandet av arbete och förkorta arbetslöshetsperioderna.

Enligt förslagen har arbetslösa efter att skyddet för yrkesskicklighet på tre månader upphört

  • skyldighet att söka och ta emot heltidsarbete där lönen för arbetet efter kostnaderna för mottagandet av arbetet är mindre än den arbetslöshetsförmån som betalas som ett villkor för att få arbetslöshetsförmåner

Enligt de föreslagna ändringarna anvisas

  • arbete även utanför pendlingsregionen, som sträcker sig 80 kilometer från hemmet. Om personen har tillgång till egen bil, förutsätts det att bilen används till arbetsresor även utanför pendlingsregionen. Det att arbetsplatsen ligger utanför pendlingsregionen är inte längre en giltig orsak att lämna arbetet.

Tidsperioden utan ersättning som

  • föreläggs på grund av vägran att ta emot arbete förlängs, om en arbetslös person vägrar ta emot ett säkert jobb.
  • på basis av vägran att ta emot arbete kommer att börja först 30 dagar efter vägran. Arbetssökande kan bättre än nu undvika den ekonomiska olägenhet som en tidsperiod utan ersättning medför genom att söka ett nytt jobb innan tidsperioden utan ersättning börjar.

De som integrerar sig kommer att vara skyldiga att delta i en inledande kartläggning samt delta i integrationsutbildning som ett villkor för att få arbetslöshetsförmån.

Regeringen lämnade den 20 oktober 2016 till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.