Arbetsgivaren betalar träning eller utbildning för uppsagda och ordnar hälsovård

Regeringen vill förbättra uppsagdas möjligheter att få ny sysselsättning samt stödja dem i upprätthållandet av arbetsförmågan. Därför föreslås ändringar i lagstiftningen som baserar sig på det konkurrenskraftsavtal som arbetsmarknadens centralorganisationer ingick i februari i år.

Regeringen föreslår att arbetsgivaren skulle vara skyldig att:

  • erbjuda arbetstagare som sagts upp av produktionsorsaker och ekonomiska orsaker möjlighet att delta i sysselsättningsfrämjande träning eller utbildning som arbetsgivaren betalar.
  • ordna företagshälsovård för uppsagda arbetstagare under sex månader från det att skyldigheten att arbeta upphörde.

De föreslagna skyldigheterna gäller arbetsgivare som regelbundet har minst 30 anställda. Dessutom förutsätts att arbetstagaren har varit anställd hos arbetsgivaren i minst fem år.

För kommunerna och staten föreskrivs motsvarande skyldigheter i fråga om tjänstemän och tjänsteinnehavare.

Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.