Personer som varit arbetslösa i fem år och fyllt 60 år kan ansöka om pensionsstöd

Pensionsstöd betalas i fortsättningen till äldre långtidsarbetslösa som hamnat i en särskilt svår situation på arbetsmarknaden. Regeringen föreslår att pensionsstödet ska vara en engångslösning genom vilken försörjningen tryggas för de personer som omfattas av stödet innan de går i ålderspension.

Personer som fyllt 60 år och varit arbetslösa så gott som utan avbrott i fem år kan ansöka om pensionsstöd. De som omfattas av pensionsstödet är alltså personer som är födda före den 1 september 1956.

Pensionsstöd betalas högst till dess att åldern för ålderspension enligt folkpensionslagen, det vill säga 65 år, har uppnåtts. Enligt bedömningar kommer år 2017 pensionsstöd att betalas till 5 300 personer per månad.

Det är Folkpensionsanstalten som ansvarar för att pensionsstödet verkställs. Pensionsstöd betalas ut från och med den 1 juni 2017.

Regeringen lämnade en proposition med förslag till lag om ändringen till riksdagen torsdagen den 27 oktober.