Riksdagen godkände ändringen av utkomstskyddet för arbetslösa

16.11.2016

Riksdagen har godkänt ändringen av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Genom ändringen förkortas längden på dagpenningsperioden.

Den maximala längden på dagpenningsperioden förkortas från 500 till 400 dagar. För dem som har kortare tid i arbete än tre år förkortas den maximala längden till 300 dagar. För de arbetslösa som uppfyller arbetsvillkoret efter att ha fyllt 58 år är den maximala längden fortfarande 500 dagar.

Självrisktiden förlängs från fem dagar till sju dagar. Den förhöjda förtjänstdel som utbetalas under tiden för sysselsättningsfrämjande åtgärder sänks. Utbetalning av den förhöjningsdel och den förhöjda förtjänstdel som betalas efter en lång arbetshistoria slopas.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Riksdagens meddelande (eduskunta.fi)