Mer personal och köpta tjänster ska effektivisera arbets- och näringstjänsterna

Vid arbets- och näringsbyråerna anställs mer personal på grund av att intervjuer med arbetssökande kommer att hållas oftare från ingången av 2017. Samtidigt utökas användningen av köpta tjänster. Målet är att:

  • arbetslösa snabbt ska sysselsättas,
  • långtidsarbetslöshet ska förebyggas,
  • lediga jobb snabbt ska tillsättas och
  • tjänsterna ska bli mer kundorienterade.

I budgetpropositionen för 2017 beviljade regeringen ett anslag på 17 miljoner euro för effektivisering av arbets- och näringstjänsterna och ordnande av intervjuer med arbetssökande. Av det ska 10 miljoner euro anvisas för anställning av personal till arbets- och näringsbyråerna, 5 miljoner euro för upphandling av resultatbaserade köpta tjänster och 2 miljoner euro för utveckling av informationssystemen. Dessutom anvisar ministeriet senare ett tilläggsanslag på 5 miljoner euro för upphandling av köpta tjänster.

De 10 miljoner euro som är avsedda för anställning av personal motsvarar 200 årsverken. Anställningen av mer personal gör det möjligt att snabbt inleda intervjuerna med arbetssökande i början av 2017.

Arbets- och näringsbyrån kan ordna den personliga intervjun ansikte mot ansikte, per telefon eller via distansförbindelse. Intervjuerna kan dessutom genomföras vid Navigator-center för unga där det finns tjänstemän från arbets- och näringstjänsterna. Dessutom kan de ordnas av kommunerna vid regionala försök inom arbetskrafts- och företagsservicen.

Man kommer i större utsträckning att använda sig av köpta tjänster för att stödja genomförandet av intervjuerna och för att producera tjänster. Av externa tjänsteproducenter kommer man i första hand att köpa tjänster som syftar till sysselsättning på resultatbasis. Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska planera upphandlingen av tjänsterna och konkurrensutsätta dem i hela landet.

Vid budgetförhandlingarna 2016 beslutade statsminister Juha Sipiläs regering att arbetskraftsservicen ska effektiviseras och att anlitandet av privata tjänsteproducenter ska utökas inom arbets- och näringstjänsterna. Den 20 oktober 2016 lämnade regeringen till riksdagen en proposition där det ingick ett förslag om att intervjuer med arbetssökande ska hållas var tredje månad.