Arbetsförmedlingens pilotprojekt

Målet med regeringens pilotprojekt ”Arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen” är att påskynda sysselsättningen hos arbetslösa arbetssökande och främja tillgången till kunnig arbetskraft.  

Genom köptjänst- och partnerskapssamarbete strävar vi efter att påverka arbetsförmedlingens effekt och kundnärhet, öka stödet för personlig arbetsförmedling och jobbsökande inom arbets- och näringstjänsterna samt leta efter nya verksamhetsmodeller för företagssamarbetet.

Köptjänstpilotprojekten för arbetsförmedlings- och företagstjänsterna inleddes våren 2016. Pilotprojekten är sammanlagt tretton till antalet och sju av dem är resultatbaserade köptjänstpilotprojekt för arbetsförmedlingen. Dessutom har flera pilotprojekt inletts som en del av genomförandet av tillväxtföretagens sysselsättningsprogram hösten 2016 och våren 2017.

Hur arbetsförmedlingens spetsprojekt och piloterna genomförs följs upp via en separat utvärderingsundersökning. Undersökningen står klar i slutet av oktober 2017.  Arbetsförmedlingspilotprojekten stöder verkställandet av landskapsreformen och de tillväxttjänster som tas i bruk. Köptjänsterna främjar utvecklingen av servicemarknaden och rollen för de privata serviceproducenterna i produktionen av tjänster och serviceprocesser.  

Innehåll:

Pilotprojekt inom arbetsförmedlingens spetsprojekt 2016

Arbetsförmedlingens resultatbaserade pilotprojekt

Pilotprojektet i Nyland: Snabbstart till arbetet! – tjänster för ICT-, digi- och marknadsföringsbranschen

 • Målgruppen för pilotprojektet är arbetssökande inom marknadsförings-, IT- och digibranschen som varit arbetslösa minst tre men högst sex månader. Arbetssökande inom pilotprojektets målgrupp informeras om möjligheten att välja antingen offentlig eller privat arbetskraftsservice.  Pilotprojektet prövar på servicesedelsmodellen.
  Läs mera (på finska)

Pilotprojektet i Nyland: Snabbstart till arbetet 2! – tjänster för inkvarterings- och närings samt handels- och försäljningsbranschen

 • Arbetssökande vars arbetslöshet har varat i 3–6 månader väljs ut för pilotprojektet. Hälften av de i pilotens målprojekt är under 30-åringar och hälften är i åldern 30–50 år. Syftet med projektet är att påskynda arbetsförmedlingen och svara på problematiken i hur arbetssökande och öppna arbetsplatser möter varandra. Under piloten strävar vi efter att finna innovativa lösningar och utveckla samarbetet med privata serviceproducenter. Pilotprojektet prövar på servicesedelsmodellen.
  Läs mera (på finska)

Piloten i Birkaland: Arbets- och näringsbyråns och HPL:s pilotprojekt (Projektet Back to business)

 • Pilotförsöket har avslutats
 • Pilotprojektets målgrupp är högt utbildade arbetssökanden på över 50 år som varit arbetslösa i 3–6 månader. Till målgruppen hör även högutbildade arbetssökande kunder på över 50 år som omfattas av omställningsskyddet och som varit arbetslösa i tre månader men som ännu inte har hittats någon lösning. Pilotprojektet prövar på servicesedelsmodellen.

Pilotprojektet i Tavastland: Effektiv arbetsförmedling av uppsagda personer äldre än 50 år

 • Målet med projektet är att effektivera arbetsförmedlingen av äldre uppsagda med hjälp av en resultatbaserad köptjänst. Uppsagda personer på över 50 år utan effektiva åtgärder, nya typer av tjänster och redskap har en större sannolikhet för förlängd arbetslöshet jämfört med andra målgrupper. Målet är att styra cirka 250 kunder till tjänsten, av dessa får cirka 50 procent sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.
  Läs mera (på finska)

Pilotprojektet i Norra Savolax: Sysselsättning inom byggbranschen med utgångspunkt i företagen

 • Pilotprojektets målgrupp är arbetssökanden inom byggbranschen. Den arbetssökande styrs via arbets- och näringsbyrån till en kundnära och individuell service. Tjänsten siktar mot att kunden ska få sysselsättning om omfattar: utgångsintervju med den arbetssökande, en kompetenskartläggning som görs upp med företagen, sysselsättningstjänst och andra innovativa tilläggstjänster som fastställs under pilotprojektet.

Pilotprojektet i Mellersta Finland: Ett pilotprojekt inom byggbranschen som strävar efter en utveckling av samarbetet mellan arbets- och näringsbyrån och områdets bemanningsföretag och en effektivare arbetsförmedling

 • Pilotprojektets målgrupp är arbetssökanden inom byggbranschen. Syftet med pilotprojektet är att förbättra sysselsättningsmöjligheterna samt förhindra arbetslösheten från att förlängas. Nya kunder handleds till tjänsten genast efter att de anmält sig som arbetssökande och befintliga kunder styrs centraliserat till tjänsten t.ex. som grupptjänst. Arbets- och näringsbyrån och HPL-företagen ordnar rekryteringsevenemang och informationstillfällen samt studiecirklar och branschkännedom om hyresarbete och branschens arbetsmarknader.
  Läs mera (på finska)

Pilotprojektet i Lappland: Samarbetspilotprojekt Lappland – bemanningsföretag

 • Piloten har en omfattande målgrupp: bl.a. unga, äldre, invandrare och asylsökanden som har arbetsrätt. Piloten sätter sig in i arbetsgivarnas rekryteringsbehov och målgrupperna bestäms utifrån detta. Piloten söker mer effektiv arbetsförmedling: att de arbetssökande snabbare ska få jobb i säsongsarbeten och i deltidsarbete.
  Läs mera (på finska)

Piloter som gäller stöd för jobbsökningen

Pilotprojektet i Österbotten: Företagarcoaching

 • Pilotprojektets målgrupp är arbetssökanden som är intresserade av företagarskap. Innehållet i jobbsökningscoachingen görs mångsidigare så att det stöder företagararbete (bl.a. näringsutövare, freelancer, franchising, andelslag). I jobbsökningscoachningen inkluderas en period eller perioder för de som är intresserade av att grunda företag. Till jobbsökningscoachingen som baserar sig på företagarskap väljs ut de arbetssökande som har förutsättningar att grunda ett eget företag. Den inledande perioden som gäller grundandet av ett företag är 1–2 dagar. Den egentliga jobbökningscoachingen är 20 dagar lång.

Pilotprojektet i Nyland: ProStart – En proaktiv sysselsättningsmodell för högt utbildade

 • Målgruppen här högt utbildade som varit arbetslösa i 3–6 månader eller som nyss blivit uppsagda. Pilotprojektet bygger upp en professionellt skapad nätverksplats där högutbildade jobbsökande samt företag och organisationer i Nyland arbetar i nära samarbete och skapar nya jobbmöjligheter.
  Läs mera (på finska)

Pilotprojekt som gäller företagstjänst av ny typ och verksamhetsmodeller för företagsgemenskapen

Pilotprojektet i Satakunta: Främjandet av ett sysselsättningsbaserat företagarskap och ägarbyte

 • Pilotprojektets målgrupp är arbetssökanden som är intresserade av företagarskap. Målet är att främja företagarskapet och realiseringen av ägarbyten i Satakunta och Södra Österbotten. Pilotprojektet stöder processen hos arbets- och näringsbyråns kunder mot företagarskap med hjälp av företagar- och ägarbyteskurser och bygger upp en verksamhetsmodell som uppmuntrar till att främja ägarbyten och garantera att detta lyckas.
 • Coachingen består av företagarcoaching och en ”matching”-fas. Företagarcoachingen inkluderar grundläggande information om företagandet och ägarbyte, kartläggning av utvecklingsbehov samt bekantskap med företag till salu. Målet med matchningen är att sammanföra företag som letar efter någon som kan fortsätta företagsverksamheten och företagarkandidaterna.

Pilotprojektet i Kajanaland: Unga till företagarskap via läroavtal

 • Pilotprojektets målgrupp är unga som är intresserade av företagarskap. Målet är att öka och stöda de ungas tillgång till läroavtalsutbildning särskilt hos företag som överväger ägarbyte. Verksamheten utnyttjar HIOMO-coachingsprogrammet för nya företagare. Projektet ordnar regelbunden gemensam verksamhet och ett informationsutbyte mellan projekt och företagsutbildningar som arbetar med målgrupperna.

Pilotprojektet i Lappland: Sänkning av rekryteringströskeln hos små tillväxtseftersträvande företag

 • Pilotprojektets målgrupp är små företag med viljan och förmågan att växa i Lappland län samt arbetssökande som håller på att flytta över till en ny bransch och/eller nya uppgifter. Syftet med pilotprojektet är att identifiera små tillväxtsökande företagare och företag och med hjälp av coaching stöda dem i rekryteringen av nya anställda. Syftet med pilotprojektet är att bidra till cirka 100 lyckade rekryteringstillfällen 2016–2+17 och att öka omsättningen hos de småföretag som deltar i piloten.
  Läs mera (på finska)

Pilotprojekt som stöder sysselsättningen hos invandrare

Pilotprojektet i Österbotten: Rekrytering för primärproduktionen tillsammans med HPL.

 • Målgruppen är invandrare och asylsökanden (som fått uppehållstillstånd) som utgör en viktig arbetskraftsreserv i området. Pilotprojektet utvecklar samarbete tillsammans med privata arbetskraftstjänster, prövar på en bemanningspool och rekryteringsutbildningar som fokuserar på primärproduktionen samt utvecklar arbets- och näringsbyråns integreringstjänster. Innehållet i piloten planeras tillsammans med köptjänstens producent, företagsorganisationer, kommuner och mottagningscentralerna.

Pilotprojekt startade 2016 och 2017 inom tillväxtföretagens sysselsättningsprogram

Nyland: Rekryteringspilotprojekt för högt utbildade (Koko-rekry)

 • Projektets målgrupp utgörs av SME-företag inom två branscher som rekryterar särskilt högt utbildade: administrativa- och stödtjänster och professionell, vetenskaplig och teknisk verksamhet samt högt utbildade arbetssökanden. Projektet främjar företagens anställning av högt utbildade arbetslösa och förmedlar arbets- och näringsbyråerna information om rekryterande företag samt skapar samtidigt nya servicemarknader för kommande tillväxttjänster. Projektet skapar en modell där serviceproducenten letar upp företag med rekryteringsbehov och genomför rekryteringsprocessen.
  Läs mera (på finska)

Egentliga Finland: Effektiverad arbetsförmedling för havs- och bilindustrin

 • Försöksprojektet skaffar verkställandet av arbetsförmedlingen för en begränsad bransch från en privat serviceproducent som stöd för arbets- och näringsbyrån. Syftet med projektet är att effektivt svara på hela landets arbetskraftsresurser med beaktande av de massiva rekryteringsbehov som den positiva strukturförändringen i Egentliga Finland skapat. I projektet ingår utredningen av varvets och bilfabrikens (+ underleverantörernas) rekryteringsbehov samt koordineringen av svaret på detta behov, ett anammande av kompetensen och att erbjuda kunniga personer till de uppgifter som öppnas inom branscherna i fråga samt att göra möjligheterna som erbjuds inom bil- och havsindustrin mer kända.

Birkaland: Projektet Kasvubuusti

 • Projektet Kasvubuusti består av ett tillväxtprogram för mikro- och SME-företag och ett rekryteringsprogram för högt utbildade kunniga. Kasvubuusti innehåller en mångsidig sammansättning av befintliga offentliga företagstjänster men även bearbetningar av en del befintliga tjänster. Experterna utvecklar företagen genom att ge nytt kunnande t.ex. för internationaliseringen, produktifieringen, hälsoteknologin, cleantech och digitaliseringen.

Mellersta Finland: Kasvubuustis expertbörs

 • Ofta behöver företagets tillväxt en speciell boost eller en insats och i många fall innebär detta en kunnig personalresurs. För att svara på denna utmaning prövar Mellersta Finland på utbildningsprogrammets Kasvubuustis expertbörs. Det är en cirka ett år lång arbetskraftsutbildning som består av flera perioder för inlärning på arbetsplatsen. Målet är att de personer som genomgår utbildningen får jobb inom företagen som mångsidiga tillväxtboostare eller grundar ett andelslag eller ett eget företag för att erbjuda sitt kunnande. Till Kasvubuustis expertbörs ansluts eventuell utbildningen TäsmäKoulutus för områdets företagsutvecklare och experterna som stöder näringslivet.

Sydvästra Finland: Tillväxt i Sydväst

 • Pilotprojektets målgrupp är högt utbildade personer i sydvästra Finland som varit arbetslösa i mer än 6 månader och tillväxtföretag som sysselsätter 10–100 personer. Målet är att stöda affärsverksamheten och tillväxtmöjligheterna hos tillväxtföretag i Sydvästra Finland genom att stärka tillgången till en kunnig, högt utbildad arbetskraft. Projektet utreder målgruppsföretagens kunnande och förutsägbara kompetensbehov hos personalen samt förbättrar sysselsättningen hos högt utbildade.

Norra Savolax: Tillväxt och kunnande

 • Områdets mikro- och SME-företag som är intresserade av tillväxttjänster och som har ett behov av att anställa utgör målgruppen. Målet är att främja utvecklingsverksamheten och sysselsättningen hos mikro- och SME-företag samt att genom en proaktiv tillväxtkorridor för sysselsättningen påskynda dessa. Projektet prövar på en modell för helhetsservice från en lucka och denna genomförs som köptjänst.

Södra Österbotten: Tillväxtpilotprojekt

 • Målgruppen i projektet Från mikro till makro är sydösterbottniska småföretag och arbetslösa personer med specialkunnande och högskoleutbildning. Projektet utvecklar tillväxttjänster som stöder företagens utveckling och tillgång till arbetskraft och förenar olika utvecklings- och rekryteringstjänster som stöd för mikro- och SME-företagens tillväxt. Målet är att göra flertalet offentliga företagstjänster kända och genom företagsspecifika åtgärder påskynda företagens helhetsutveckling.

Norra Österbotten: Sysselsättning för tillväxtföretagen kring Bottenviksbågen

 • Målgruppen i projektet är tillväxtföretag inom metall- och byggbranschen i Finland och Sverige samt arbetssökanden inom olika branscher som har kunnande som lämpar sig för målföretagen i fråga och viljan att få jobb inom branscherna. Projektet reder ut och lyfter fram företagens arbetskraftsbehov och det utbud av arbetskraft som finns samt kompetensglappet. Synergin och samarbetet mellan branscherna i fråga stärks och utnyttjas för att främja sysselsättningen. Serviceproducenten kartlägger verksamheten hos branschernas tillväxtvilliga företag och i samarbetsnäten mellan dem samt utnyttjar informationen som fås om företagen och digitaliseringen i servicemodellen.

Lappland och Egentliga Finland: Arbete inom turismen – från värmen i söder till Lappland och från Lappland till södern

 • Projektets målgrupp är arbetsgivaren inom turismbranschen och arbetssökande som lämpar sig för jobb inom turismen. Inom projektet genomförs med hjälp av införskaffade köptjänster åtgärder som stöder tillgängligheten på arbetskraft inom turismbranschen inom områdena för Lapplands och Egentliga Finlands arbets- och näringsbyråer. Projektet skapar regional mobilitet och prövar på nya samarbetsformer med bemanningsföretag. Med hjälp av köptjänsten stöds bl.a. åtgärder hos företagsservicen och arbetsförmedlingen och företagskontaktering, rekryteringsevenemang samt resultatbaserad arbetsförmedlingen utförs för turismbranschens arbetsgivares del.

Projekt som överskrider områdesgränserna: Egenföretagarens servicepaket – från företagare till arbetsgivare

 • Syftet med projektet är att i första hand förbättra de bristfälliga arbetsgivarfärdigheterna och rekryteringskunnandet hos mikro- eller småföretagare som anställer sin första arbetstagare. Den resultatbaserade tjänsten stöder uppbyggandet av tillväxttjänster. Projektet ger företagaren färdigheter att agera som arbetsgivare, information om olika rekryteringssätt och -kanaler samt olika möjligheter att köpa arbetskraft och arbete. 12 områden deltar i projektet (NTM-centraler och arbets- och näringsbyråer) Tjänsten skaffas av privata serviceproducenter och innehåller servicemarknadsföring, personlig handledning och sparrning samt uppgörandet av rekryteringsplaner. Arvodet betalas ut enligt resultatet. Marknadsföringskommunikationen görs tillsammans med Företagarna i Finland.