Vanliga frågor om aktiveringsmodellen

Lagen om utkomstskyddets aktiveringsmodell trädde i kraft den 1.1.2018. På den här sidan hittar du vanliga frågor om aktiveringsmodellen samt svaren på dem. På social- och hälsovårdsministeriets sidor finns ett ännu mer täckande avsnitt med frågor och svar.
Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (stm.fi)

Vad betyder aktiveringsmodellen?

Aktiveringsmodellen innebär att du som arbetslös sökande, måste uppfylla det s.k. aktivitetskravet under granskningsperioden som består av 65 betalningsdagar av arbetslöshetsförmån, så att det fulla beloppet av förmånen betalas även under granskningsperiodens följande 65 betalningsdagar (ca tre månader). Ifall aktivitetskravet ej uppfylls, kommer din arbetslöshetsförmån minskas med 4,65 procent under följande granskningsperiod.  Nedskärningen motsvarar en självriskdag i månaden.

Vilka förändringar har skett eller kommer att ske inom kort vad gäller aktiveringsmodellen?

Ändringen som gäller studier trädde i kraft den 31.12.2018. I fortsättningen beaktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen även studier på deltid. Du kan tjäna in aktivitet med studier under högst sex månader, i praktiken under två granskningsperioder. Granskningsperioden för aktiveringsmodellen är 65 dagar, för vilka du får arbetslöshetsförmån.

Andra förändringar som gäller uppfyllandet av aktiveringsvillkoret är

 • Aktiveringsvillkoret uppfylls om du studerar på deltid minst fem dagar under aktiveringsmodellens granskningsperiod.
 • Aktiveringsvillkoret uppfylls om du avlägger kortvariga studier minst fem dagar under aktiveringsmodellens granskningsperiod.
 • Om du studerar på heltid minst fem dagar och inte får arbetslöshetsförmån för den tiden ”nollas” aktiveringsmodellens granskningsperiod. I praktiken börjar granskningsperioden från början efter dessa fem dagars studier.

Studier och arbetslöshetsförmån

Kortvariga studier med arbetslöshetsförmån

Följande ändring av aktiveringsmodellen träder i kraft den 1 april 2019. Ändringen medför att det kommer att finnas fler aktörer som ordnar verksamhet genom vilken du tjänar in aktivitet än i nuläget. Du har alltså också möjlighet att delta i en tjänst som stödjer sysselsättningen och som ordnas av tjänsteproducenter.

Denna förändring gäller endast de uppföljningsperioder som inleds den 1 april 2019 eller senare. Ändringen träder alltså i kraft stegvis för olika personer.

De som ordnar tjänster av det här slaget kan anmäla sin verksamhet i suomi.fi-tjänsten, där man i framtiden kan söka tjänster som räknas som aktivitet. Till en början finns kanske inte hela utbudet i suomi.fi-tjänsten, så det lönar sig att söka information också t.ex. direkt via det egna fackförbundet eller den egna fackföreningen.

I listan syns de tjänster som enligt aktörerna betraktas som aktivitet enligt aktiveringsmodellen.

Lista över tjänster som uppfyller villkoren för aktiveringsmodellen (suomi.fi)

Vem ska jag kontakta om jag vill fråga något?

Om din fråga gäller aktiveringsmodellen, dess påverkan på din förmån eller intjänandet av den, kontakta den instans som betalar ut din arbetslöshetsförmån, det vill säga din arbetslöshetskassa eller Fpa.

Om du har frågor som gäller de tjänster som arbets- och näringsbyrån ordnar eller vill meddela om sysselsättning eller studier, kontakta arbets- och näringsbyrån. Det lättaste sättet är att lämna en kontaktförfrågan eller ett meddelande i e-tjänsten.

Mina e-tjänster

Om du har en fråga som gäller andra tjänster än arbets- och näringsbyråns tjänster lönar det sig att kontakta tjänstearrangören direkt.

Vad är TE-byråns uppgift i aktiveringsmodellen?

TE-byråns uppgifter har inte ändrats på grund av aktiveringsmodellen. TE-byrån deltar inte i uppföljningen av aktiveringsmodellen.

Från TE-byrån får du uppgifter om tjänster som främjar sysselsättning och om hur det är möjligt att anmäla sig till en sådan tjänst. TE-byrån gör tillsammans med dig en bedömning om tjänstebehovet, där dina behov för tjänster som befrämjar sysselsättning fastställs. För vissa tjänster beslutar TE-byrån själva om, ifall du kan få deltaga i en tjänst som befrämjar sysselsättning eller få utkomstskydd baserat på den. Utöver ditt tjänstebehov begränsas erbjudandet av offentliga arbetskrafts- och företagstjänster av TE-byråns arbetskraftspolitiska övervägande samt de befintliga anslagen.

Från TE-byrån får du även information om deras övriga tjänster och aktiviteter som främjar sysselsättning.  Du hittar mer information här:

Tjänster som befrämjar sysselsättning och utgiftsersättning

Utbetalarna av arbetslöshetsförmån, alltså Fpa eller din egna arbetslöshetskassa, gör en uppföljning om ifall du uppfyller villkoren för aktiveringsmodellen, baserat på de uppgifter som du angett i din ansökan om grundläggande eller inkomstrelaterad dagpenning eller arbetsmarknadsstöd.

Vad behöver jag göra i praktiken för att min arbetslöshetsförmån ska bevaras på samma nivå?


För att arbetslöshetsförmånen ska bevaras som den är, ska du som arbetslös arbetssökande under granskningsperioden antingen

 • utföra 18 timmar lönearbete (Lönen ska vara enligt kollektivavtal. Ifall det inte finns något kollektivavtal, får du mer detaljerade uppgifter om den krävda minimilönen från din utbetalare av arbetslöshetsförmån.)
 • i sin företagsverksamhet tjäna totalt minst 23 procent av en företagares krävda månadsinkomst för arbetsvillkor (år 2018: 241 euro) ELLER
 • delta fem dagar i en tjänst som anordnas av arbets- och näringsbyrån för att befrämja eller stödja sysselsättningen
 • studera fem dagar enligt överenskommelse med TE-byrån, deltidsstudier och kortvariga studier duger också. Förändringen trädde i kraft den 31 december 2018 ELLER
 • delta fem dagar i en tjänst som stödjer sysselsättningen och som ordnas av en tjänsteproducent. Förändringen träder i kraft den 1 april 2019.

Ovan nämnda sätt att påvisa aktivitet kan inte slås samman och räknas ihop Aktivitetskravet måste alltså uppfyllas antingen genom att arbeta eller delta i tjänster som befrämjar sysselsättning, inte både och.

Läs noggrannare bestämmelser på utbetalarnas sidor:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa  (fpa.fi)

Kravet på aktivitet (tyj.fi) 

Vem berörs av aktiveringsmodellen?

Aktiveringsmodellen gäller för den största delen av arbetssökande. Aktiveringsmodellen gäller inte för en arbetssökande som

 • får förmån baserat på arbetsoförmåga eller funktionsnedsättning. Sådana förmåner är till exempel delinvalidpension, partiellt rehabiliteringsstöd, olycksfalls- eller invalidpension som inte har beviljats på basis av fullständig arbetsoförmåga samt handikappbidrag.
 • arbetar som familje- eller närståendevårdare
 • har ansökt om invalidpension eller väntar på beslut
 • har permitterats på heltid under en kort period (färre än 65 utbetalningsdagar av förmånen).

Förmånsutbetalaren ska omedelbart meddelas om en sådan situation.

Läs noggrannare bestämmelser på utbetalarnas sidor:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (fpa.fi) 

Kravet på aktivitet (tyj.fi) 

Kommer aktiveringsmodellen gälla retroaktivt?

Nej. Din aktivitet som arbetslös arbetssökande kommer inte alls uppföljas för år 2017. Uppföljningen påbörjas den 1.1.2018 och de första besluten för eventuell sänkning av arbetslöshetsförmånen kommer i praktiken göras i april 2018.

Kan arbetslöshetsförmånen alltid sänkas med ytterligare 4,65 procent i och med en ny granskningsperiod?

Nej. Arbetslöshetsförmånen kan inte minska mer än 4,65 procent från normalnivån.  Därefter kommer arbetslöshetsförmånen antingen vara kvar på samma nivå eller lyftas upp till normalnivån för de kommande granskningsperioderna.

Till vem ska jag påvisa min aktivitet?

Aktiviteten följs upp av arbetslöshetsförmånens utbetalare, alltså Fpa (arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning) eller arbetslöshetskassan (inkomstrelaterad dagpenning). TE-byrån utför inte uppföljningen. Mer detaljerad information om påvisande och uppföljning av aktivitet får du från din egna utbetalare av arbetslöshetsförmån.

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (fpa.fi) 

Kravet på aktivitet (tyj.fi) 

Hur kan jag söka arbete via TE-byrån?

Alla lediga jobb som annonseras på vår webbplats:

Lediga jobb

Vilka tjänster i aktivieringsmodellen räknas som tjänster som befrämjar sysselsättning?

I tjänster som befrämjar sysselsättning ingår frivilliga studier som stöds med arbetslöshetsförmån, frivilliga studier som syftas i 22–24 § i lagen om främjande av integration, arbetskraftsutbildning, jobbsökarträning och karriärträning, arbetsprövning och utbildningsprövning samt rehabiliterande arbetsverksamhet. Efter den 31.12.2018 uppfyller även deltidsstudier eller kortvariga studier kraven på aktivitet enligt aktiveringsmodellen, bara man har på förhand kommit överens om det med TE-byrån.

Aktivitetskraven i aktiveringsmodellen kan även uppfyllas av en annan slags tjänst eller åtgärd som befrämjar sysselsättningen och anordnas av TE-byrån. Sådana tjänster är till exempel arbetsträning, karriärs- och yrkesvägledning samt en del av TE-byråernas lokala inköpta tjänster. Uppfyllandet av aktivitetskravet bedöms av utbetalaren av arbetslöshetsförmånen, alltså Fpa eller arbetslöshetskassan. TE-byrån bedömer inte aktiviteten.

Ifall jag inte hittar något arbete, hur kan jag söka till tjänster som befrämjar sysselsättning?

Information om tjänster som befrämjar sysselsättning och hur du söker till dem, hittar du på de sidor som berättar om dem.

TE-byråernas lokala tjänster hittas här. Kontrollera ändå alltid med utbetalaren av arbetslöshetsförmånen, vilka tjänster som utbetalaren godkänner som aktiv verksamhet.

Vad händer om jag trots försök inte hittar arbete eller kommer med i TE-byråns tjänster under granskningstiden?

Då kommer arbetslöshetsförmånen sänkas med 4,65 procent under de följande 65 utbetalningsdagarna, alltså under ca tre månaders tid. Att komma med som deltagare i TE-byråns tjänster bedöms alltid enligt tjänstebehovet. Lagen om aktiveringsmodellen för alltså inte med sig någon förändring för detta. För att samtala om befrämjandet av din egna situation i arbetssökandet kan du också lämna en kontaktförfrågan via tjänsten Mina e-tjänster eller ringa vår nationella telefonservice.

Mina e-tjänster för personkunder 

Telefonservice för personkunder 

Stämmer det att självrisktiden nu förkortas till fem dagar?

Ja det stämmer. I och med aktiveringsmodellen förkortas den ersättningsfria självrisktiden i början av arbetslösheten från sju dagar till fem, för dem vars självrisktid börjar 1.1.2018 eller därefter.

Mer information

Mer information om aktiveringsmodellen finns på utbetalarnas samt social- och hälsoministeriets webbplatser:

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa  (fpa.fi)

Kravet på aktivitet 

Arbetslöshetskassornas kontaktuppgifter (tyj.fi) 

Vanliga frågor om aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa, (stm.fi)

Aktiveringsmodellen inom utkomstskyddet för arbetslösa (stm.fi)