Uutisia 2020

null Hallitus esittää jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana

Hallitus esittää, että toimia joilla on turvattu työnhakijoiden ja yrittäjien toimeentuloa koronakriisiaikana, jatkettaisiin vuoden 2020 loppuun asti. Toimet koskevat lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä, lomautettujen ja yrittäjien oikeutta työttömyysetuuteen sekä starttirahaa.

Lomautusten ilmoitusaika ja yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaika

Lakiin tehtiin 1.4. alkaen muutoksia, joiden myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty. Hallitus esittää näitä jatkettavaksi vuoden 2020 loppuun asti. 

Lomautettujen ja yrittäjien oikeus työttömyysturvaan

Lomautetulla on ollut 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Yrittäjät puolestaan ovat voineet saada 8.4.2020 alkaen väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Hallitus esittää, että lomautettujen työttömyysturvaoikeutta ja yrittäjien työmarkkinatukioikeutta koskevien työttömyysturvalain väliaikaisten säännösten voimassaoloa jatkettaisiin 31.12.2020 asti.

Starttiraha

Starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty 1.5.2020 alkaen väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Enimmäiskeston pidennyksen voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2021 loppuun asti. Starttirahaa voitaisiin siten myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle, kun starttirahakausi on alkanut vuoden 2020 loppuun mennessä.

Työnhakijan haastattelut

TE-toimistot ovat voineet tilapäisesti järjestää työnhakijan määräaikaishaastatteluja tavanomaista joustavammin. Haastatteluja on järjestetty työnhaun alkaessa vain niille työnhakijoille, joiden kohdalla ne ovat erityisen tarpeellisia. Tarkoituksena on ollut vapauttaa TE-toimistojen resursseja muun muassa työnhakijaksi ilmoittautuvien henkilöiden työttömyysturva-asioiden käsittelemiseen. Joustomahdollisuutta on tarkoitus jatkaa 31.12.2020 asti.

Omaehtoinen opiskelu

Hallitus esittää myös, että työnhakijan omaehtoisen opiskelun tukemista työttömyysetuudella voidaan jatkaa, jos opinnot viivästyvät koronapandemian takia.

 

Hallitus antoi 5.6.2020 eduskunnalle esitykset muutoksista työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin, yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin, työttömyysturvalakiin sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettu lakiin. Taustalla on työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotus työlainsäädännön ja työttömyysturvalainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolon jatkamisesta. Esitykset liittyvät valtion vuoden 2020 neljänteen lisätalousarvioesitykseen.

 

Lisätietoja:

Tiedote: Hallitus esittää jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana (tem.fi)

TE-palvelut koronatilanteessa