Uutisia 2020

null Starttirahalla on myönteinen merkitys yritystoiminnan aloittamiselle

Starttirahalla koettiin olevan yrityksen perustamista mahdollistava vaikutus ja sen koettiin myös nopeuttavan yrityksen perustamista, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön tuore selvitys.

Selvityksestä käy ilmi, että tärkeimmät motivaatiotekijät yrittäjäksi ryhtymiselle olivat samat kuin vuoden 2012 tutkimuksessa: halu luoda itselle työpaikka, vapaus ja itsenäisyys työelämässä sekä oman ammattitaidon ja koulutuksen hyödyntäminen. Yleiskuva starttirahasta on yhtäläinen vuoden 2012 selvityksen kanssa. Starttirahaa saavat yrittäjät kokivat starttirahan rohkaisevan yrittäjyyteen, vaikka se ei itsessään ollut suora kimmoke yrityksen perustamiselle. Starttirahaneuvonta ja yrittäjyyskoulutus nähtiin lisäksi tärkeäksi.

Yrittäjien tyytyväisyys starttirahan palvelukokonaisuuteen kasvussa

Merkittävimmät muutokset vuoden 2012 tutkimukseen verrattuna liittyvät siirtymien lisääntymiseen työmarkkinoilla, mikä näkyy esimerkiksi yritysten lopettamisessa ja yrittäjien siirtymisissä palkansaajiksi yritystoiminnan loppumisen myötä. Toisaalta yhä useampi aiemmin osa-aikaisesti toiminut yrittäjä on viime vuosina laajentanut yritystoimintansa päätoimiseksi starttirahalla.

Yrittäjien ja asiantuntijoiden tyytyväisyys päätöksenteon, maksatusten ja hakuprosessin nopeuteen yleisesti on kasvanut. Suurimmaksi haasteeksi nousivat starttirahan päätösprosesseihin liittyvät alueelliset tulkintaerot. Osa-aikaisen yrittäjyyden ja itsensätyöllistämisen merkityksen kasvu haastaa myös osaltaan starttirahajärjestelmää. Sekä starttirahaa saavat yrittäjät että asiantuntijat olivat pääosin tyytyväisiä starttirahaa koskevaan viestintään.

Kehittämistarpeista tärkeimpänä asiantuntijat näkivät, että rahoitusneuvonnan tulee olla osa hakuprosessia. Selvitys suosittaa, että starttirahan myöntämistä yhtenäistetään ja yrittäjyyden ja työn uusien muotojen huomioidaan paremmin starttirahan myöntämisen ehdoissa. Lisäksi yritystoiminnan aloittamisen valmistelu tulisi mahdollistaa jo ennen starttirahan saamistatointiosaamisen kehittäminen vaatii ennakointia.

Lue lisää 

Starttirahalla on myönteinen merkitys yritystoiminnan aloittamiselle (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 12.6.2020)

Selvityksessä tarkasteltiin vuosina 2011-2019 starttirahaa saaneiden yrittäjien ja starttiraha-asiantuntijoiden näkemyksiä starttirahan toimivuudesta. Lisäksi kartoitettiin yritysten rekrytointiosaamista ja osaamistarpeiden tunnistamista. Selvityksen tavoitteena oli muodostaa päivitetty kokonaiskuva aloittavien yrittäjien palveluista sekä tuottaa tietoa kasvuhakuisten yritysten perustamisen ja yritysten uudistumisen tueksi. Starttirahan vaikuttavuudesta julkaistiin tutkimus edellisen kerran vuonna 2012, johon tämän tutkimuksen tuloksia peilattiin.