Työllisyyspoliittisen avustuksen hankehaku

Hankinnoilla työllistämisen vauhdittaminen kunnissa

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa on peräti 27 julkisiin hankintoihin liittyvää tavoitetta. Julkiset hankinnat on tunnistettu välineenä edistää sekä kustannustehokasta talouspolitiikkaa että erilaisia yhteiskunnallisia tavoitteita.

Hankintojen sosiaalista kestävyyttä ja työllisyysnäkökohtia käsitellään myös syyskuussa julkaistussa Suomen ensimmäisessä kansallisessa julkisten hankintojen strategiassa. 

Syyskuun alussa hyväksyttiin myös valtioneuvoston periaatepäätös kansallisesta julkisten hankintojen strategiasta. Siinä ministeriöt sitoutuvat toteuttamaan kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteet omassa ja hallinnonalansa toiminnassa.

Hankintalain (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 29.12.2016/1397) mukaan hankintayksikkö voi asettaa

 • hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin. 
 • hankintasopimuksen toteuttamiselle erityisehtoja, jotka voivat liittyä hankinnan taloudellisiin tai sosiaalisiin taikka innovaatio-, ympäristö- ja työllisyysnäkökohtiin. 

Osana sosiaalisesti kestäviä hankintoja voidaan hankintoja käyttää muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen tukemisessa. Koko hankinnan elinkaaren tarkastelussa esiin nousevat kriteerin käyttömahdollisuuksien tunnistaminen, toimijoiden sitouttaminen ja työnjaot sekä valvonta- ja seurantamenetelmät. Työllistettävien saatavuus ei saisi olla esteenä, minkä vuoksi toimintamallissa tulee ottaa huomioon myös työntekijöitä tarjoavien tahojen yhteistyö hankintatoimen sekä tarjoajien kanssa. Toimintamalli vaatii strategista sitoutumista/sitouttamista, monialaista yhteistyötä ja tiivistä markkinavuoropuhelua.

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman toimeenpano

Yhtenä hallitusohjelman kirjauksena on, että julkisiin hankintoihin asetetaan ehto sosiaalisesta työllistämisestä. Tätä tavoitetta varten työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman. Vauhditusohjelman johtoryhmä päätti kokouksessaan, että yhtenä vauhditusohjelman tavoitteena on, että valtakunnallisesti hankinnoilla työllistettävien määrä hankintasopimuksissa on 3 000 henkilöä (luku sisältää kaikki julkisen sektorin hankinnoilla työllistettävät).

Vauhditusohjelmaan kuuluvat valtakunnallinen Hankinnoilla työllistämisen vauhditus -hanke Suomen Kuntaliitossa ja nyt haussa olevat alueelliset hankinnoilla työllistämisen työllisyyspoliittisen avustuksen pilottihankkeet.

Valtakunnallisen hankkeen ydintehtävänä on edistää valtakunnallisesti toimintamallin kehittämistä ja leviämistä sekä selvittää toimintamallin soveltuvuutta erilaisissa hankinnoissa alueellisten hankkeiden avulla. Valtakunnallinen hankkeen tehtävänä on lisäksi

 • koordinoida ja tukea alueellisten pilottien toimeenpanoa esim. järjestämällä vertaisoppimisen foorumeita ​
 • verkostoitua keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa, yhteistyön rakentaminen​
 • kerätä keskeisten toiminta- ja tulostietoja alueellisilta piloteilta​
 • seurata teemaan liittyvää kansainvälistä kehitystä​
 • selvittää hankintaehdon toteutumisessa tarvittavia seuranta- ja valvontatoimia sekä niiden tietojen keräämiseen ja välittämiseen liittyviä tarpeita 

Työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeet - alueelliset pilotit 

Tavoitteena on lisätä hankinnoilla työllistämistä koko maassa sekä kehittää toimintamallia siten, että se vakiintuu toimijoiden strategioihin ja työprosesseihin 1.  

Käynnistettävissä työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeista on tarkoitus ensisijaisesti levittää, jalkauttaa ja vakiinnuttaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia siihen soveltuvissa kunnan hankinnoissa.

Tavoitteena on lisätä hankinnoilla työllistämistä koko maassa sekä kehittää toimintamallia siten, että se vakiintuu toimijoiden strategioihin ja työprosesseihin .    Käynnistettävissä työllisyyspoliittisen avustuksen hankkeista on tarkoitus ensisijaisesti levittää, jalkauttaa ja vakiinnuttaa hankinnoilla työllistämisen toimintamallia siihen soveltuvissa kunnan hankinnoissa.

Koko toimintamallin yksi tärkeimmistä kohdista on onnistunut rekrytointiprosessi, johon myös jokaisen valitun hankkeen tulee suunnata kehittämistä. Jo hankintoja kartoittaessa tulisi miettiä hankkeen soveltuvuutta hankinnoilla työllistämisen toimintamallin kautta ja pohtia minkälaisia työllistämiseen liittyvä tarpeita ja tavoitteita hankintaa voisi sisällyttää. Keskustelu työllistettävistä henkilöistä alkaa jo siinä vaiheessa, kun hankinnan kartoitus aloitetaan.  

Alueelliset pilottihankkeet voivat toimintamallin vakiinnuttamisen lisäksi keskittyä yhteen tai useampaan toimintamallin kehittämistä vaativaan kohtaan. Yksi keskeisistä kehittämiskohteista on markkinavuoropuhelu, jolloin tarjoajat kuulevat hankintaan kytkeytyvistä muista kunnalle tärkeistä yhteiskunnallisista tavoitteista ja pääsevät osallistumaan vuoropuheluun vähimmäisehdon ja/tai lisäkriteerin soveltamisesta. Oma kokonaisuutensa on hankintaehdon toteutumisessa tarvittavat seuranta- ja valvontatoimet. Pilotoinnissa voidaan kartoittaa tietojen keräämiseen ja välittämiseen liittyviä tarpeita ratkaisukeskeisesti.

Työllisyyspoliittisen avustuksen valinnassa huomioon otettavat asiat

Kaikki TE-toimistot eivät ole avanneet hakua uudelleen.

Hakijoille järjestettiin hakuinfo 9.12.2020. Vastaukset tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin on liitetty hakuilmoituksessa kunkin asian yhteyteen.

Hankkeessa voi olla mukana useita kuntia, jolloin niistä yksi on hankkeen hakija ja hallinnoija. Hankkeiden enimmäiskesto on vuoden 2023 maaliskuun loppuun asti.

Kuntien erilaiset tilanteet on otettu huomioon hankkeiden käynnistämisessä.
Rahoitettavan hankkeen tulee kuulua johonkin seuraavista hanketyypeistä

1. Kunta, jolla ei ole vielä käytössä hankinnoilla työllistämisen toimintamallia ja jolle on tulossa hankintoja määrällisesti paljon tai suuria hankintoja, jolloin voidaan varmistaa mallin pilotointi/toimivuus käytännössä sekä voidaan hankekaudella täyttää asetettu määrällinen työllistämistavoite.
2. Kunta, joka ei ole toimeenpannut hankinnoilla työllistämisen toimintamallia, mutta toimintamallin käyttöönottoon on sitouduttu. Jos hankintojen määrät sekä volyymit ovat pieniä, kunta voi ottaa muita kuntia hankekumppaneiksi. Tässä hanketyypissä yksi kunnista on hankkeen hallinnoija.
3. Kunta, jolla on käytössä hankinnoilla työllistämisen toimintamalli. Tässä hankkeessa hakija vakiinnuttaa jo käytössä olevaa toimintamallia ja lisäksi kehittää toimintamallin muita osa-alueita esim. seurantaa, raportointia ja arviointia ratkaisukeskeisesti.

4. Kunta, joka tekee oman kunnan kehittämistyön lisäksi (hanketyypeissä 1-3) laajaa yhteistyötä muiden kuntien ja yhteistyökumppaneiden kanssa hankinnoilla työllistämismallin käyttöönottamiseksi ja levittämiseksi.

 • Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työllisyyspoliittista avustusta toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja. Rahoitettavassa toiminnassa tulee aina olla työttömiä työnhakijoita tai TE-palveluissa olevia henkilöitä. Hankinnoilla työllistämisen vauhdittamisen hankkeet poikkeavat tyypillisistä työllistämishankkeista siinä, että työllistyminen toteutuu siinä vaiheessa, kun julkiseen hankintaan sisältyvät rekrytoinnit toteutuvat.  

Koska hankkeet ovat osa ohjelmakokonaisuutta, niiltä edellytetään myös seuraavaa

 • Määrällinen työllistettävien henkilöiden tavoite, joka saavutetaan hankkeen toiminnan aikana (on kirjattu hankintasopimuksiin) 
 • Valtakunnallisen hankkeen yhteistyöfoorumeihin osallistuminen (voi aiheuttaa matkakustannuksia)
 • Suunnitelma siitä, miten hankinnoilla työllistämisen toimintamalli aiotaan juurruttaa eri toimintoihin, miten sitä levitetään alueella ja mitä pidetään keskeisenä työllistämistavoitteen saavuttamisessa. 
 • Hankkeilta edellytetään viestintäsuunnitelmaa, jossa kuvaillaan viestinnän keinovalikoimaa, kanavia ja kohderyhmiä. 
 • Alustavia suunnitelmia yritysyhteistyön toimintatavoista
 • Erityisesti hanketyypissä 4. tulee kuvata, millä tavalla hanke tulee verkostoitumaan muiden kuntien kanssa.  

Hanketoimijan tulee esittää kaikkien tahojen sitoutuminen hankkeeseen.  

Hankkeessa sovelletaan työllisyyspoliittisesta avustuksesta annettuja säännöksiä. Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017) Hakijan tulee perehtyä alla olevassa linkissä tarjolla olevaan informaatioon. 

9.12.2020 infossa esitetty kysymys. Onko mahdollista käyttää avustusta palveluiden ostamiseen (esim. seurantajärjestelmän rakentaminen tai viestintäpalvelut)?  
Avustuksella voidaan ostaa toimintaan liittyvää palvelua. Seurantajärjestelmän varsinaiseen rakentamiseen avustusta ei voi käyttää. Hyväksyttävät kustannukset voi tarkistaa tarvittaessa säännösten soveltamisohjeesta  https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/540001/42910   sivulta 103 alkaen.

Poikkeuksena säännöksiin tässä haussa ainoastaan kunta voi olla hakijana. Hankkeelle myönnettävän avustuksen määrä on 50% hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Hankkeessa voi olla mukana useita kuntia, jolloin niistä yksi on hankkeen hakija ja hallinnoija. Hankkeiden enimmäiskesto on vuoden 2023 maaliskuun loppuun asti.

Kaikki kunnat voivat hakea hanketta, ml. kuntakokeilun alueet. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjeessä Työllisyyspoliittinen avustus ja kuntakokeilu (14.10.2020, VN/22586/2020) on kirjoitettu, että kuntakokeiluun osallistuville kunnille voidaan myöntää työllisyyspoliittista avustusta Marinin hallitusohjelman Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman valtakunnalliseen koordinaatioon kuuluviin, erikseen käynnistettäviin alueellisen toimeenpanon hankkeisiin. Hankkeiden tulee sijoittua kunnan organisaatiossa sellaiseen yksikköön, jossa voidaan taata erillisyys kuntakokeilun toiminnasta (esimerkiksi hankintatoiminnasta vastaava yksikkö). Näihin vuonna 2021 käynnistettäviin hankkeisiin rahoitus voidaan myöntää haun yhteydessä kuvattavien reunaehtojen mukaisesti. Tarkennuksena tässä haussa tuodaan esille seuraavaa. Jos hankkeen hallinnollinen yksikkö on sama, johon työllisyyden edistämisen kuntakokeilu on sijoittunut, on erityisen tärkeää taata toimintojen erillisyys kuntakokeilun toiminnasta. Hankkeessa rahoitettu henkilöresurssi tulee eriyttää siten, että henkilö ei osallistu tehtäviin, joista säädetään voimaan tulevassa laissa työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp). Se, että työtehtävät ovat hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelman hankesuunnitelman mukaisia, tulee tarvittaessa todentaa työajan seurannalla.

9.12.2020 infossa esitetty kysymys:

Kuntakokeilukuntia koskevat reunaehdot hakea hanketta on kerrottu hakuilmoituksessa. Ilmoituksessa todetaan toisaalla, että 1 htv:n kustannukset voidaan tarvittaessa jakaa kohdistumaan enintään kahden eri henkilön työpanokseen. Koskeeko em.  jakamismahdollisuus myös kuntakokeiluun osallistuvaa kuntaa?
Kuntakokeiluun osallistuvan kunta ei voi jakaa kustannuksia/tehtävää kahden eri henkilön kesken siten, että henkilö tekee myös kuntakokeilun tehtäviä. Asiassa toimitaan hakuilmoituksessa kerrotun kuntakokeilua koskevan rajauksen puitteissa (katso yllä oleva teksti).

Hankkeessa toimivan työntekijän/projektipäällikön tehtävänkuva on vaativa ja monipuolinen. Hankinnoilla työllistämisen toimintamallin vieminen hankintakokonaisuuteen kuuluvien organisaatioiden ja yksiköiden toimintoihin sekä yritysten kanssa tehtävä yhteistyö edellyttää monipuolista osaamista ja kokonaisuuden hallintaa. Työnkuvasta johtuen hankkeessa voidaan poikkeuksellisesti hyväksyä projektipäällikön palkkauskuluna enintään 3 700 euron kuukausipalkka, minkä lisäksi voidaan kustannuksina hyväksyä valtionavustuslain mukaisesti lakisääteiset henkilöstösivukulut. Rahoitus mahdollistaa pääsääntöisesti 1 htv:n kustannusten hyväksymisen. 1 htv:n kustannukset voidaan tarvittaessa jakaa kohdistumaan enintään kahden eri henkilön työpanokseen.

Hankkeiden valinta

Rahoitus mahdollistaa noin 15 hankkeen rahoittamisen, jolloin kukin TE-toimisto voisi rahoittaa yhden hankeen. Tarkoitukseen varattu määräraha voi mahdollistaa myös tätä useamman hankkeen rahoittamisen. Toisaalta valintaa ohjaa ohjelman tavoitteiden toteutumisen varmistaminen.

Hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota siihen, että jokainen hanke tukee osaltaan vauhditusohjelman tavoitteiden toteutumista; ohjelman ydintehtävänä on levittää hankinnoilla työllistämisen toimintamallia ja kehittää sitä toimintamallina.

Hankkeiden valintaan vaikuttaa myös

 • hankkeessa työllistettävien työttömien työnhakijoiden lukumäärä hankintasopimuksissa (arvio).
 • tarkoituksena on työllistää muita heikommassa työmarkkina-asemassa oleva
 • malli on tarkoitus saada jalkautettua erityisesti kuntiin, jotka käyttävät toimintamallia ensimmäisen kerran eli malli ei ole niissä käytössä
 • hanke kehittää määrällistä seurantaa ja valvontaan soveltuvien toimintamalleja (kartoittaminen, ei teknisten ratkaisujen rahoitusta) sekä tietojen keräämistä ja niiden välittämiseen liittyviä toiminnallisia ratkaisuja 

Hakuohjeet  

Täytä Työllisyyspoliittinen avustus- sivulta löytyvä hakemus työllisyyspoliittisesta avustuksesta sekä hakemuksen liitteet, joista osa on pakollisia.

Hankesuunnitelmassa tulee ilmoittaa, mihin hankekategoriaan hanke kuuluisi (1-4).

Hakulomakkeen lisäksi tulee erillisessä liitteessä esittää tarkempi kuvaus hankkeesta. Kuvauksen tulee sisältää suunnitelma aiemmin kuvatun mukaisista seikoista.   

Lisätieto lomakkeista:
1. hankekuvaus ja tiivistelmä hankekuvauksesta, ei ole erillistä lomaketta  
2. selvitys hankehenkilöstön palkkauskustannuksista henkilöittäin (bruttopalkka ja sivukulut eriteltynä), ei ole erillistä lomaketta
3. selvitys muista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.  Lomake avustuksen kustannusarvion ilmoittamista varten (docx)  
Lisäksi tarvitaan kopiot mahdollisista hankkeen toteuttamiseen liittyvistä muista rahoituspäätöksistä
sekä tarvittaessa selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta.

Hakemukset tulee toimittaa viimeistään 26.2.2021 klo 16 oman alueen TE-toimistoon alla olevassa taulukossa olevaan kirjaamon osoitteeseen.  

Lisätietojen antajat:
Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmasta projektipäällikkö Anu Tirkkonen,
anu.tirkkonen@kuntaliitto.fi .

Lisätietoja työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja hausta antaa TE-toimiston yhdyshenkilö.

Lisätietojen antaja

Hankinnoilla työllistämisen vauhditusohjelmasta projektipäällikkö Anu Tirkkonen, anu.tirkkonen@kuntaliitto.fi .

Tietoja työllisyyspoliittisesta avustuksesta ja hausta antaa TE-toimiston yhdyshenkilö

  Osoite, johon hakemus toimitetaan Lisätietojen antaja työllisyyspoliittisesta avustuksesta
Uusimaa kirjaamo.uusimaa@te-toimisto.fi eija.lappalainen@te-toimisto.fi
Satakunta kirjaamo.satakunta@te-toimisto.fi satu.viitala@te-toimisto.fi; juha-pekka.sulin@te-toimisto.fi
Pohjois-Savo kirjaamo.pohjois-savo@te-toimisto.fi heli.pavier@te-toimisto.fi
Pohjois-Karjala kirjaamo.pohjois-karjala@te-toimisto.fi keijo.kiiski@te-toimisto.fi
Keski-Suomi kirjaamo.keski-suomi@te-toimisto.fi suvi.tiitola@te-toimisto.fi
Etelä-Pohjanmaa kirjaamo.etela-pohjanmaa@te-toimisto.fi timo.sarkijarvi@te-toimisto.fi
Kainuu kirjaamo.kainuu@te-toimisto.fi heikki.romppainen@te-toimisto.fi ; kirsi.paavola@te-toimisto.fi       
Lappi kirjaamo.lappi@te-toimisto.fi tero.hyttinen@te-toimisto.fi

Hankinnoilla työllistämisen ESR -hankkeessa (Handu-hanke vv. 2015-2017) on kuvattu hyvin hankinnoilla työllistämisen toimintamalli, jota alueellisissa hankkeissa tullaan levittämään ja edelleen kehittämään.