Työllisyyspoliittinen avustus

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) voi hankkia hankemuodossa tuotettuja palveluja asiakkailleen.  

Avustusta voidaan myöntää 

 • yhdistykselle, 
 • säätiölle, 
 • kunnalle tai 
 • kuntayhtymälle.

Työllisyyspoliittinen avustus on harkinnanvaraista ja sen enimmäismäärä voi olla yhdistykselle ja säätiölle enintään 100 %, kunnalle ja kuntayhtymälle 50 % TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista. 

Tukitasoon ja määrään vaikuttavat 

 • toiminnan sisältö, 
 • hankkeessa palveltavien asiakkaiden määrää ja 
 • heidän henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen tarve. 

Toiminnasta saatavat tulot voidaan ottaa huomioon avustuksen määrässä. Hankkeiden sisältö voi vaihdella. Lähtökohtana tulee olla työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen. 

Työllisyyspoliittisella avustuksella rahoitettava toiminta

Avustuksella rahoitettava toiminta voi sisältää esimerkiksi 

 • työmahdollisuuksien järjestämistä työttömille työnhakijoille, 
 • työllistymisen edistämisen tukitoimia (esimerkiksi pienimuotoinen koulutus, työnetsintä, työhönvalmennuksen tyyppinen toiminta) sekä 
 • em. sisältöihin liittyvää toimintamallien ja palvelujen kehittämistä. 

Tuettavaan toimintaan liittyy julkisia työvoimapalveluja (esim. palkkatuki). Niiden osalta noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalveluista. Esimerkiksi palkkatuki haetaan ja rahoitetaan erikseen, vaikka se on osa työllisyyshankkeen kokonaisuutta.

TE-toimisto voi linjata kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan tai minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. Usean TE-toimiston alueella toteutettava toiminta on mahdollista, jolloin rahoituksen myöntää yksi tai useampi TE-toimisto.

 • Avustusta voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi. 
 • TE-toimisto tekee päätöksen myönnettävän avustuksen määrästä aina kalenterivuodeksi kerrallaan. 
 • Tulevien vuosien osalta rahoittamisen ehtona on, että toiminta on avustuspäätöksen mukaista. 
 • Avustuksen saajalla on raportointivelvollisuus.

Avustusta ei voida myöntää elinkeinotoimintaan tai liiketoiminnan edistämiseen (ks. avustuksen myöntäminen sosiaaliselle yritykselle). 

Avustusta ei voida myöntää hankkeisiin, joissa ei ole liittymää henkilöasiakkaille tarjottaviin TE-palveluihin. Työllisyyspoliittista avustusta ei myönnetä julkisina työvoima- ja yrityspalveluina tuotettaviin palveluihin. 

Avustusta ei voida myöskään käyttää sellaisten palvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen, jotka kunta tai kuntayhtymä on lain mukaan velvollinen järjestämään. Avustusta ei myönnetä investointeihin ja irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenoihin eikä vuokrakustannuksiin. 

Työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen sosiaaliselle yritykselle

Sosiaalisten yritysten määrittely, rekisteröinti ja rekisteröinnin edellytyksiä koskevat säännökset ovat sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa (1351/2003).

Työllisyyspoliittista avustusta voidaan myöntää 

 • yhteisölle sosiaalisen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan vakiinnuttamiseen sekä 
 • yhteisölle, jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia.

Sosiaalisille yrityksille voidaan yritystoiminnan käynnistämis- ja vakiinnuttamiskustannuksiin myöntää avustusta vain ajaksi, jonka yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttamisen arvioidaan kestävän.

Sosiaaliselle yritykselle ja muulle yhteisölle (kuntaa ja kuntayhtymää lukuun ottamatta), jonka tarkoituksena on selvittää sosiaalisen yrityksen perustamismahdollisuuksia, voidaan myöntää avustusta enintään 75% TE-toimiston hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen ja myöntäminen

Avustuksen myöntää TE-toimisto.

Hankkeiden käynnistämisessä ja rahoittamisessa lähtökohtana ovat 

 • TE-toimiston henkilöasiakkaiden palvelutarpeet, 
 • TE-toimiston alueen työttömyyden rakenne sekä 
 • avustuksen käytön alueelliset linjaukset.  

TE-toimisto ilmoittaa työllisyyspoliittisen avustuksen julkisesti haettavaksi käyttäen valitsemiaan tiedotuskanavia.

TE-toimiston hakuajankohdat ja avustuksella tuettavaan toimintaan liittyvät linjaukset ja painotukset on nähtävissä TE-toimistojen omilta internetsivuilta 

Paikalliset TE-palvelut

Mahdollisuus käynnistää hankehakuja uusien hankkeiden käynnistämiseksi on yhteydessä alueen määrärahatilanteeseen.

Avustusta haetaan kirjallisesti lomakkeella (TEM308, linkki oikealla)

Maksatuksen hakeminen

Työllisyyspoliittisen avustuksen maksatuksesta vastaa ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus).

Hae maksatusta (keha-keskus.fi)